Mechanizm bilansowania, ??rodki bilansuj─?ce - Jak dzia??a

??rodki bilansuj─?ce (mechanizm bilansuj─?cy) to mechanizm zmniejszaj─?cy kwot─?, od kt??rej naliczane s─? odsetki przy kredycie hipotecznym lub po??yczce hipotecznej w PLN.

S─? to pieni─?dze zdeponowane na rachunku bilansuj─?cym powi─?zanym z kontem bankowym , kt??re s─? bilansowane (st─?d nazwa) z aktualn─? kwot─? kredytu. Odsetki liczone s─?, wi─?c od ni??szej kwoty Ô?? dlatego efektywne oprocentowanie kredytu w mBanku jest mniejsze ni?? kredytu oprocentowanego nominalnie tak samo, ale w banku, kt??ry nie oferuje plan??w finansowych.

Korzy??ci z mechanizmu bilansuj─?cego:
  • Twoje wolne ??rodki zgromadzone na rachunku eKonto, powy??ej progu, kt??rego wysoko??─? ustalasz samodzielnie, zmniejszaj─? ka??dego dnia kwot─? kredytu, od kt??rego liczone s─? odsetki. W zwi─?zku z tym procentuj─? efektywnie tak jak kredyt, ale na plus i na dodatek bez podatku od odsetek.
  • W ka??dej chwili mo??esz przela─? ??rodki z rachunku bilansuj─?cego na eKONTO i swobodnie z nich korzysta─?.
  • Ze wzgl─?du na konieczno??─? zabezpieczenia automatycznej sp??aty rat kredytu z eKonta, pr??g dla ??rodk??w bilansuj─?cych nie mo??e by─? ni??szy ni?? warto??─? najwy??szej raty kapita??owo-odsetkowej wynikaj─?cej z harmonogramu sp??at. Jednocze??nie wysoko??─? progu nie mo??e by─? ni??sza ni?? ustalona kwota minimalna, kt??ra wynosi 50 PLN.
?Ür??d??o: mBank

Mechanizm bilansowania, ??rodki bilansuj─?ce - Jak dzia??a - S??ownik kredytowy - Koniecznie oce┼ä ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
0 na 5
0 głosów
1 2 3 4 5

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: