Kredyty w euro Ô?? rata o 20 proc. ni??sza

??rednia mar??a kredytu w euro to w tej chwili 3,75, o 1,15 pkt proc. wi─?cej ni?? ??rednia dla z??otego. Nawet przy uwzgl─?dnieniu 6,5-proc. spreadu rata kredytu w europejskiej walucie jest o 20 proc. ni??sza od tej w z??otym.

Walutowe kredyty ma w swojej ofercie kilkana??cie bank??w, warto przed podj─?ciem decyzji o podpisaniu umowy przejrze─? jak najwi─?cej z nich, bo r????nice s─? znaczne. Opr??cz ni??szych rat dzi??, potencjalnych kredytobiorc??w kusi wizja dalszego umacnianie si─? z??otego, kt??re mo??e obni??a─? raty zaci─?gni─?tych kredyt??w.

R????nice zaczynaj─? pojawia─? si─? ju?? przy wymaganym wk??adzie w??asnym, kt??ry w Kredyt Banku wynosi 30 procent. Nieco mniej (20 proc.) potrzebujemy w GE Money, Nordei, PKO BP i Raiffeisenie. 90 proc. warto??ci nieruchomo??ci skredytuj─? DnB Nord i Polbank, a bez wk??adu w??asnego kredyty w euro udziela pi─?─? bank??w: Alior Bank, Bank Ochrony ??rodowiska, Deutsche Bank, mBank i MultiBank.

Trzeba jednak pami─?ta─?, ??e praktycznie w ka??dym banku maksymalne LTV (loan to value Ô?? stosunek wysoko??ci kredytu do warto??ci nieruchomo??ci) jest osi─?galne tylko w przypadku wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.

Opr??cz wymienionych bank??w euro po??yczaj─? tak??e BPH i Pekao i Pekao Bank Hipoteczny, lecz oferta dotyczy tylko os??b zarabiaj─?cych w danej walucie, b─?d?? posiadaj─?cych w banku aktywa w wysoko??ci warto??ci kredytu.

Dla analizy szczeg????owych ofert poszczeg??lnych bank??w przyj─?li??my rodzin─? 2+1 o dochodach 4,5 tys. netto, kt??ra chce wzi─?─? kredyt na 30 lat na mieszkanie na rynku wt??rnym warte 300 tys. z??, maj─?c 25 proc. wk??adu w??asnego. Banki zapytali??my o dwa przypadki: gdy klient zgadza si─? na za??o??enie konta, nabycie karty i aktywne z nich korzystanie oraz gdy jest w stanie tak??e kupi─? ubezpieczenia i produkty inwestycyjne. Wi─?kszo??─? instytucji ch─?tnie godzi si─? na obni??ki je??li klient zwi─???e si─? innymi produktami (tzw. sprzeda?? wi─?zana Ô?? z ang. cross-sell).

Naszej modelowej rodziny nie sta─? na kredyt w Banku DnB Nord, kt??ry kieruje si─? do zamo??niejszego klienta, oferuj─?c mu w euro bardzo atrakcyjn─? mar??─? w wysoko??ci 2. Ale by ubiega─? si─? o kredyt w euro w tym banku trzeba zarabia─? co najmniej 5,3 tys. z??, jest to wi─?c temat na kolejn─? analiz─?. Tak??e dla zamo??nego klienta kierowana jest oferta Kredyt Banku, kt??ry w walucie po??yczy osobom ze ??rednimi miesi─?cznymi wp??ywami na rachunek w wysoko??ci co najmniej 10 tys. z??.

Standardowy klient, kt??ry nie zdecyduje si─? na dodatkowe ubezpieczenia czy produkty inwestycyjne, mo??e zap??aci─? nawet do 3-4 proc. prowizji za udzielenie kredytu (Deutsche Bank, GE Money, MultiBank i Nordea). W GE Money zakup pakietu ubezpiecze?? od ryzyka utraty pracy, na ??ycie oraz na wypadek trwa??ej i ca??kowitej niezdolno??ci do pracy obni??y prowizj─? z 3,5 proc. do 0,6 proc., jednak koszt tych ubezpiecze?? wyniesie dok??adnie r????nic─? mi─?dzy prowizjami, czyli 2,9 proc. Bez prowizji kredytu w euro udzielaj─? mBank oraz w promocji Polbank, w MultiBanku i Nordei mo??liwe jest uzyskanie prowizji zerowej, ale banki nie informuj─? dok??adnie kiedy prowizja wynosi 0, a kiedy kilka procent.

Najni??sz─? mar??─? standardowemu klientowi s─? w stanie zaproponowa─? GE Money (2,8) oraz Alior i Polbank (obydwa 3,1). Nie??le wypadaj─? tak??e Deutsche Bank PBC (3,2) oraz Nordea i Raiffeisen (po 3,4). Cztery banki doceni─? klienta, kt??ry da si─? skusi─? na kolejne produkty bankowe. W Aliorze mo??na wtedy dosta─? mar??─? r??wn─? 2,5, a w Deutsche Banku 2,6. Najokazalej wypada obni??ka w mBanku i MultiBanku, kt??re zamiast mar??y 6,6 proponuj─? 3,3.

Przy zaci─?ganiu kredytu hipotecznego ogromne znaczenie ma zdolno??─? kredytowa, czyli to, jak wysoki kredyt mo??e otrzyma─? dany klient. Rozbie??no??ci s─? tutaj bardzo du??e. Rodzinie 2+1 zarabiaj─?cej na r─?k─? 4,5 tys. z?? Bank Ochrony ??rodowiska przyzna tylko 90, a MultiBank 150 tys. z??. kredytu. Na drugim biegunie s─? Raiffeisen Bank i GE Money, kt??re deklaruj─? kredyt w wysoko??ci ponad 300 tys. z??. Blisko tej warto??ci s─? jeszcze BPH i Pekao, ale one po??yczaj─? w walucie tylko osobom w niej zarabiaj─?cym, nie jest to wi─?c oferta dla szerokiej rzeszy klient??w.

Przy ??redniej mar??y r??wnej 3,75 i spreadzie 6,5 proc., miesi─?czna rata kredytu w euro na 225 tys. z?? wynosi oko??o 1185 z??, o 285 z?? mniej ni?? kredyt w z??otych z mar??─? 2,6. W przypadku najni??szych mo??liwych mar?? (2,5 dla euro i 1,35 dla z??otego) raty spadaj─? do odpowiednio 1017 i 1289 z??otych.

Podejmuj─?c decyzj─? o wyborze waluty kredytu nale??y pami─?ta─?, ??e jest to decyzja na kilkadziesi─?t lat, a wszystko wskazuje na to, ??e za kilka lat wejdziemy do strefy euro i waluta zaci─?gni─?tych kredyt??w z??otowych zmieni si─? na euro, jednak mar??a pozostanie w??wczas na tym samym poziomie.

?Ür??d??o: Marcin Kraso??, Open Finance


Kredyty w euro Ô?? rata o 20 proc. ni??sza - Por??wnanie - Koniecznie oce┼ä ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
0 na 5
0 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

Aleksandra 30.06.2010. 12:13

Opinia korzystna nie wiem tylko czy w realu tak jest.Jesli tak to prosze o pomoc interesuje mnie pozyczka hipoteczna wartosc 80% nieruchomosci 4 osoby pracuja doch0d ok, 7000 zl tel.16 628 30 70dziekuje

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


9 + 4 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: