Kredyt Hipoteczny


polbank

Cele kredytu hipotecznego w PolBank:

Kredyt Domowy PolBank mo??esz przeznaczy─? na:
 • zakup istniej─?cego mieszkania lub domu
 • zakup mieszkania budowanego przez dewelopera lub sp????dzielni─? mieszkaniow─?
 • zakup dzia??ki budowlanej
 • budow─? domu na w??asnej dzia??ce
 • rozbudow─?, remont, modernizacj─?, adaptacj─? domu lub mieszkania
 • na refinansowanie kredytu hipotecznego zaci─?gni─?tego w innym banku
 • Kredyt konsolidacyjny w PolBanku - sp??ata zobowi─?za?? finansowych w innych bankach
 • Po??yczka hipoteczna Polbank - pieni─?dze na dowolny cel konsumpcyjny

Waluta kredytu:

PLN, EUR

Maksymalny okres kredytowania:

do 40 lat

Maksymalna wysoko??─? kredytu :

PLN: do 100% warto??ci nieruchomo??ci
Przy wyznaczaniu maksymalnej kwoty kredytu pod uwag─? brana jest warto??─? z wyceny, a nie cena transakcyjna z umowy.

Oprocentowanie, prowizje, ubezpieczenia

Oprocentowanie - stopa referencyjna:

dla PLN: WIBOR 3M; dla EUR: EURIBOR 3M;

Sp??ata kredytu:

Raty:

mo??liwo??─? sp??aty mo??liwa w ratach r??wnych lub malej─?cych

Wakacje kredytowe:

jednorazowe zawieszenie miesi─?cznej sp??aty kredytu raz w roku (tak??e mo??liwo??─? zwi─?kszenia lub zmniejszenia o po??ow─? 6 rat w roku)

Zdolno??─? kredytowa w PolBanku

Akceptowane ??r??d??a dochod??w przez Pol Bank:

Umowa o prac─?: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 6 miesi─?cy (premie i nadgodziny s─? akceptowane w 100%); umowa na czas okre??lony musi by─? na 12 miesi─?cy do przodu
Umowa zlecenia/o dzie??o: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 24 miesi─?ce (je??li umowa jest dodatkowym ??r??d??em dochod??w brana jest pod uwag─? ca??o??─? dochod??w);
Dzia??alno??─? gospodarcza: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 12 miesi─?cy (wymagany czas prowadzenia dzia??alno??ci: min. 24 miesi─?ce)

Mo??liwo??─? ??─?czenia dochod??w z osobami trzecimi:

tak

Akceptacja dochod??w z zagranicy:

tak, pod pewnymi warunkami

Kredyt hipoteczny w PolBank:

Zalety:

Wady:

 • d??ugi czas weryfikacji wniosku
 • wysokie mar??e oraz spread
 • obowi─?zuj─?ca przez ca??y okres kredytowania prowizja za wcze??niejsz─? sp??at─?Kredyt Hipoteczny - PolBank - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
2 na 5
1 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

MIKA 10.03.2015. 09:20

nad sprawa Polbanku i kredytu udzielonego w PLN a indeksowanego w EURO lamie sobie g??ow─? od kilku lat i tr─?ce czas i zdrowie , to by?? m??j najwi─?kszy b??─?d za kt??ry s??ono p??ac─? .Zastanawiam si─? bardzo powa??nie nad doniesieniem do prokuratury o n─?kanie ,zastraszanie i niezgodne z prawem praktyki i oczywi??cie nad pozwem cywilnym. O niekompetencji, o ca??ym procesie reklamacyjnym nie wspomn─? - szczyt idiotyzm??w , banda kt??ra ignoruje klienta, nie odpowiada na pisma, daje sobie czas nawet do 120 dni. Brak s????w to najgorszy bank, a ich po??─?czenie- Grek z Niemcem to ciekawostka. Niemcy pilnuj─? swoich EURO - a polaczki p??acz─? i p??ac─?

untrue 15.05.2014. 00:10

Odradzam ten bank. Zwlaszcza teraz gdy przejeli go Niemcy. Traktuja czlowieka jak potencjalnego oszusta i zlodzieja strasza w listach zamiast zadzwonic z oddzialu. Pomimo rzetelnej splaty od lat traktuja mnie jak intruza. Na nic sie nie zgadzaja. Chcialem zmienic srodek zabezpieczenia z mieszkania wartego ponad 100 tys na dom warty ponad 500 tys ale sie nie zgodzili bo musialbym przedstawic zabezpieczenie na ok 1 mln zl jak mi powiedziala pani w oddziale... Czyli plac i siedz cicho...

Pudlos 28.12.2012. 16:21

Do AGU??

Z ca??ym szacunkiem ale debilnie si─? zachowujesz
trzeba my??le─? jak si─? bierze zobowi─?zanie na ca??e ??ycie i na 100% warto??ci.
Jak si─? jest frajerem i si─? bierze na tkz "g??rce" to zawsze si─? traci

Ciesz si─? ??e libor spad?? prawie do zera, pomy??l gdyby by?? na poziomie z 2008 roku - 3,5% to ile by?? p??aci??a dzi??.

A co jak prac─? stracisz, jak sp??acisz zobowi─?zanie?
Z bankiem si─? rozmawia.
Fakt bank m??g?? umoczy─? i cz─???─? ryzyka na Ciebie chce zwali─?
Ale ma do tego prawo, bo umow─? podpisa??a??, pewnie w 5 minut nawet jej nie czytaj─?c.
??mier─? frajerom, tak m??wi pismo ??wi─?te.
Trzeba by??o wynajmowa─? za mniejsze pieni─?dze,i co roku mie─? "nowe" mieszkanie

kuba 03.12.2012. 22:53

mam w Polbanku Kredyt ,,bezpieczny,, NAJWIEKSZY B?ü─?D W MOIM ??YCIU.

bikips 09.11.2012. 10:44

w??a??nie sko??czy??em sp??aca─? kredyt hipoteczny w polbanku. Tak jak pisz─? poprzednicy ju?? przy podpisywaniu umowy zacz─???y si─? schody. Jeste??my z ??ona szcz─???liwi , ??e to ju?? koniec tej mord─?gi z tym bankiem.

AGU?? 17.08.2012. 15:09

POLBANK, TO ZERO KOMPETENCJI I PRFESJONALIZMU

UWAGA!!!

DZWONI─? Z ZASTRZEZONEGO NUMERU !!! - NIE ODBIERAJCIE !!!!
Mam kredyt w nieszcz─???nych frankach od 2008 roku.
"Tylko" 650 CHF - miesi─?cznie + 29 z?? za ubezpieczenie r??wnie?? miesi─?cznie.
Sp??acam regularnia ka??da rat─?, a trzy dni temu zadzwoni??a panienka, oczywi??cie z zastrze??onego, i pyta czy mo??e poda─? telefon rzeczoznawcy, ??eby um??wi?? sie na wycene mieszkania.
Powiedzia??am, nie zgadzam si─?, ??eby podano trzeciej osobiej m??j prywatny telefon, a ona alez Polbank ma podpisana umow─? z rzeczoznawc─?, odpowiedzia??am ??e polbank, to nie ja z nim podpisywa??am umowy i obcych nie wpuszczam.
naur─?ga??am jej ile wlaz??o, zapyta??a, czy mo??e zadzwoni─? w czwartek. W czwartek o 16.00 zadzwoni?? telefon zastrze??ony - nie odebra??am.
Poczekam na pismo, musze wiedziec, kto ma przyj??─?, a wiecie o co chodzi?
chc─? dopieprzyc kolejne pieni─?dze, warto??─? mieszkania spada, a pieprzony kredyt wzrasta, dzisiaj mam "tylko 136.000 CHF , a 20 lat, przede mn─?. Ledwo ci─?gn─? miesi─?c w miesi─?c p??ac─?c +/- 2.500 z??. a oni chc─? jeszcze dodatkowego zabezpieczenia kredytu lub sp??aty kiluset tysiecy.

CHORE TO NASZE PA??STWO i ICH RZ─?DY, gdyby dzisiaj nie us??yszal zarzut??w Marcin Plichta, mo??e zasponsorowa??by mi tylko 500.000 z??, skoro da?? 1.500.000 z??otych gibonom do ZOO?

lm 01.08.2012. 22:17

nie bierzcie kredytu w polbanku ja mam ju?? od czterech lat kredyt hipoteczny same problemy z bankiem.

Kemotzio 16.05.2012. 19:12

Ja wzi─???em kredyt hipoteczny w Polbank wiosn─? 2007 roku i do marca 2012 roku (5 lat) pobierali mi mar??e o 1% wi─?ksz─? z tytu??u zabezpieczenia pomostowego kredytu (w sumie kilkadziesi─?t tysi─?cy z??otych), kt??re zgodnie z umow─? powinno by─? wstrzymane z momentem wpisu do hipoteki, kt??rego potwierdzenie otrzymali po dw??ch miesi─?cach od podpisania umowy kredytowej.

Okaza??o si─?, ??e w regulaminie kredytu par. 18 znalaz?? si─? punkt, kt??ry zmienia?? znaczenie zapisu z umowy, gdy?? warunkowa?? obni??enie mar??y od momentu dostarczenia odpisu z ksiegi wieczystej. Ma??o tego, b─?d─?c nie??wiadom tego wymogu, stara??em si─? o podwy??szenie kwoty kredytu i w zwi─?zku z czym po 3 latach z??o??y??em w oddziale banku aktualny odpis z ksiegi wieczystej. Ale jak si─? okaza??o, bank nie zauwa??y?? tego wpisu w systemie przez prawie 2 lata, o czym po raz pierwszy dowiedzia??em si─? przypomnieniem o obowi─?zku spe??nienia tego wymogu w grudniu 2011 r . Oczywi??cie o tym, ??e obni??ona mi zostanie po spe??nieniu tego warunku mar??a w pi??mie nie by??o mowy. Dopiero dowiedzia??em si─? o tym w oddziale banku w styczniu 2012.
Na moj─? pierwsz─? reklamacj─? bank odpowiedzia?? negatywnie odwo??uj─?c si─? do nieadekwatnych punkt??w w umowie i nie zauwa??aj─?c nawet, ??e odpis zosta?? ju?? dostarczony w 2010 roku.

Teraz, gdy zacz─???em t─? spraw─? wyja??nia─? okaza??o si─?, ??e zgodnie z postanowieniem SOKiKu z 6 sierpnia 2009 roku, zapis uzale??niaj─?cy obni??enie mar??y od dostarczenia wpisu do hipoteki zosta?? wpisany do rejestru klauzul zakazanych (nr 1740).

Obecnie bank nie odpowiada ani na odwo??anie od reklamacji (min─??? ju?? ponad miesi─?c) ani na wezwanie do zap??aty.

Chcia??bym przy okazji powiedzie─?, ??e Polbank chyba jako bardzo nieliczny robi wpisy do BIGu nawet przy kilkudniowych op????nieniach w p??atno??ci raty kredytu, ??e wp??acone w kasie banku Franki ksi─?guje 5 dni roboczych, a za okres ten pobiera odsetki, ??e pomimo wp??aty w oddziale n─?ka telefonami, gdy?? konsultanci z BOKu nie wiedz─? o dokonanej ju?? p??atno??ci.


Czy warto w zwi─?zku z tym bra─? kredyt w Polbank - pozostawiam to bez komentarza.

zbigniew 31.03.2012. 10:31

Mam kredyt hipoteczny w Polbanku.Od ponad roku sp??acam raty kapita??owo - odsetkowe.
JednakNie do tej pory nie uda??o mi si─? spe??ni─? jednego z warunk??w umowy jakim jest zezwolenie na u??ytkowanie obiektu a jest ju?? rok po terminie zawarowanym w umowie.
Czy kto?? jest w podobnej sytuacji i czy bank egzekwuje jakie?? sankcje wobec takich klient??w?
Dzi─?ki za odpowiedzi.

Ma??gorzata 20.03.2012. 19:50

Ja te?? wzi─???am kredyt w POLBANKU i gdybym tylko mog??a, uciek??abym stamt─?d od razu. Zgadzam si─? z poprzednikami- pracownicy oddzia????w nie posiadaj─? ??adnej wiedzy na temat prawa bankowego i cywilnego. Do dzisiaj walcz─? o zwrot ostatniej (trzy mi zwr??cono, po trwaj─?cej kilka miesi─?cy walce)bezprawnie pobranej sk??adki na ubezpieczenie na ??ycie- oczywi??cie obowi─?zkowe. Dokumenty dostarczane do oddzia??u s─? wysy??ane chyba w kosmos, gdzie siedz─? ufoludki nie maj─?ce ??adnego poj─?cia o przepisach prawa i na dodatek pr??buj─? wm??wi─? klientowi, ??e w dostarczonych dokumentach s─? b??─?dy. Kiedy chcia??am wyt??umaczy─? osobie, kt??ra weryfikuje dostarczane dokumenty okaza??o si─?, ze nie ma takiej mo??liwo??ci. NIE POLECAM!!!!!!!!!!.

12345 26.11.2011. 01:56

WITAM!
W??a??nie sprawdzi??em ile aktualnie Polbank pobiera od kredytu hipotecznego tzw. "skread-u" w walucie - CHF.
W dniu 25.11.2011r. z tabeli wynika jednoznacznie , ??e pobiera najwi─?cej.
Oto tabela :
Narodowy Bank Polski 7.32 gr 2,02%
Citi Handlowy 10.96 gr 3,04%
Bank Pekao SA 16.98 gr 4,75%
Lukas Bank 19.82 gr 5,57%
PKO BP 20.59 gr 5,76%
BO?? Bank 22.19 gr 6,15%
Meritum Bank 22.10 gr 6,18%
mBank 21.92 gr 6,18%
MultiBank 21.92 gr 6,18%
Get Bank S.A. 22.02 gr 6,18%
BZ WBK 21.85 gr 6,19%
ING Bank ??l─?ski 22.06 gr 6,19%
Idea Bank 22.11 gr 6,19%
Bank Pocztowy 21.91 gr 6,19%
Bank Millennium 22.80 gr 6,35%
Raiffeisen Bank Polska 22.76 gr 6,38%
Bank BPH 23.55 gr 6,61%
Bank BG?? 23.78 gr 6,65%
Kredyt Bank 24.19 gr 6,96%
Getin Bank 24.97 gr 6,97%
Euro Bank 24.72 gr 6,99%
Alior Bank 26.19 gr 7,43%
BNP Paribas Fortis 27.48 gr 7,79%
Nordea 27.64 gr 7,81%
Deutsche Bank 30.00 gr 8,50%
DnB NORD 30.96 gr 8,89%
Polbank 34.90 gr 9,95%

Je??li Polbank nie zmieni swojej polityki wobec klient??w , to b─?dzie trzeba samemu kupowa─? "Franki" , ale miejmy nadziej─? , ??e czytaj─? takie strony jak te Ci co s─? odpowiedzialni za bank i zaczn─? dba─? o dobre imi─? swoje ???

PS. Infolinia w tym banku , a mam na my??li pracownik??w pope??niaj─? bardzo du??e b??─?dy np. przyj─?to roz??o??enie na opcje rataln─? i zapomnia??a Pani j─? wpisa─? , bank przyzna?? si─? do b??─?du i niedopatrzenia i bez problemu rozpatrzy?? reklamacj─?.

Slawek 12.08.2011. 09:13

Prowadz─? firm─? od 12 lat. Wiem jak dzia??aj─? banki i nie ma co si─? na to denerwowa─?. ALE TO CO WYPRAWIA POLBANK WO?üA O POMST─? DO NIEBA!!!!
Mo??na by grub─? ksi─???k─? napisa─?.
Robi─? z cz??owieka wariata, k??ami─? jak z nut, pracownicy w 99% totalnie niepoinformowani. Bank kiedy chce i jak chce zmienia warunki umowy. Drako??skie op??aty (oczywi??cie dopiero po podpisaniu umowy). DRAMAT, ??ENADA, BRAK S?ü??W!!!
Omijajcie ten bank szerokim ??ukiem.
Pozdrawiam
S??awek

Danusia 07.06.2011. 22:27

Witam
ja wzielam kredyt hipoteczny w lutym tego roku i jak to wszedzie bywa do ustanowienia hipoteki mielismy wyzsze oprocentowanie ... jednak odpis z ksiag wieczystych dostarczylismy 1 kwietnia i do dzisiaj placilmy o 300 zl wyzsze raty bo bank nie uznaje wpisanej hipoteki i wyjasnien z sadu na pismie ze wszystko jest zgodne z prawem i hipoteka jest wpisana prawidlowo. Chcialabym sie dowiedziec czy sa osoby ktore Polbank tez tak traktuje??? Jezeli sa to chetnie sie z nimi skontaktuje .... moj adres e-mail - witdana@interia.pl. POZDRAWIAM

karamba 18.05.2011. 23:40

Jestem niezadowolony, bo po 1 roku bank mi podni??s?? prowizje w kredycie na Euro z 3.5 na 3.9 % bezpodstawnie, b─?d─? to wyja??nia?? oczywi??cie, ale w─?tpi─? , czy co?? wsk??ram. w Innych bankach jak PKO i ING tego w og??le niemam

damian 17.05.2011. 21:47

przez doradc─? odno??nie ubezpieczenia, kt??re mi wcisn─? w ostatniej chwili i powiedzia?? ??e to tylko na rok a po roku si─? dowiedzia??em ??e na 30 lat!!!! , a og??lnie to pono─? by??o ubezpieczenie niskiego wk??adu gdzie si─? okaza??o ??e je??li chodzi o wk??ad to by??o ok. nagrywajcie rozmowy telefonem informuj─?c ich o tym przy przedstawianiu oferty i do s─?du, oni te?? nagrywaj─? rozmowy, ja jestem na NIE je??li chodzi o polbank NIE NIE NIE

<< Pierwszy < Poprzednia [1 / 4] Nast─Öpna > Ostatni >>

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


2 + 6 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: