Kredyt Hipoteczny


Nordea

Cele kredytu hipotecznego w banku Nordea

Waluta kredytu:

PLN, CHF, EUR, SEK, NOK, DKK

Maksymalny okres kredytowania:

PLN: do 45 lat
CHF, EUR, SEK, NOK, DKK: do 40 lat

Maksymalna wysoko??─? kredytu :

PLN:
do 100% warto??ci nieruchomo??ci
CHF, EUR, SEK, NOK, DKK:
do 90% warto??ci nieruchomo??ci

Oprocentowanie, prowizje, ubezpieczenia

Oprocentowanie - stopa referencyjna:

dla PLN: WIBOR 3M; dla EUR: EURIBOR 3M; dla CHF i USD: LIBOR 3M;

Sp??ata kredytu:

Raty:

mo??liwo??─? sp??aty mo??liwa w ratach r??wnych lub malej─?cych

Wakacje kredytowe:

jednorazowe zawieszenie miesi─?cznej sp??aty kredytu raz w roku

Zdolno??─? kredytowa w Nordei

Akceptowane ??r??d??a dochod??w przez Bank Nordea:

Umowa o prac─?: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 6 miesi─?cy (ewentualnie za 3 miesi─?ce);
Umowa zlecenia/o dzie??o, dochody z najmu: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 24 miesi─?ce (ewentualnie za 12 miesi─?cy);
Dzia??alno??─? gospodarcza: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 24 miesi─?ce (wymagany czas prowadzenia dzia??alno??ci: min. 24 miesi─?ce)

Mo??liwo??─? ??─?czenia dochod??w z osobami trzecimi:

tak

Akceptacja dochod??w z zagranicy:

tak

Kredyt hipoteczny w Nordea Bank:

Zalety:

  • proste udokumentowanie dochod??w przy zatrudnieniu w du??ych sp. zoo, firmach mi─?dzynarodowych i pa??stwowych

Wady:

  • bank wymaga ubezpieczenia nieruchomo??ci na kwot─? jej warto??ci
  • d??ugi czas weryfikacji wnioskuKredyt Hipoteczny - Nordea - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
4.5 na 5
2 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

klient Nordea 27.02.2014. 18:16

obs??uga, to jedna wielka pora??ka. Do tego nie precyzjnie sformu??owane zapisy w umowie. Samowolone naliczanie op??at. Nawet jak uznaj─? reklamacj─?, to 2-3 miesi─?ce czekania na zwrot pieni─?dzy. Za b??edy opiekuna chc─? aneksu do umowy wraz z op??at─?!!! Poza tym kontakt z opiekunem tylko mialowy. Je??eli macie wyb??r id??cie gdzie indziej. Szczerze!

ewa 13.11.2013. 20:07

Mam kredyt mieszkaniowy w tym banku, sp??acany rzetelnie, ??adnych zaleg??o??ci. Ostatnio mam problemy finansowe i wys??a??am wniosek o wakacje kredytowe, kt??re mam zagwarantowane w umowie. Po 2 tygodniach wniosek zosta?? rozpatrzony negatywnie, a ja nie mog─? od nikogo uzyska─? informacji z jakiego powodu.
Tak wi─?c p??acz i p??a─?, na pewno ten bank ci nie ul??y, za rzetelno??─? i pr??b─? za??atwienia sprawy w cywlizowany spos??b (zamiast nie zap??acenia raty) ...

mazi 16.10.2013. 16:42

Ja zawnioskowa??em o roz??o??enie kredytu w CHF na 30 lat zamiast 15 = wi─?kszy zysk dla banku. Ale sk─?d??e panie petencie ! Po ??─?daniu wyceny mieszkania (400 z?? sic), stosie papieru, zadzwonili po 2 miesi─?cach, bo w innej formie petenetowi nic przekaza─? nie mo??na. Roz??o??─? na d??u??szy okres ale mar??a wzro??nie prawie 2 razy ! Gdzie tu logika ?
Przecie?? bardziej op??aca si─? bankowi da─? kredyt z mar??a 2% na 30 lat ni?? 2% na 15. Ale ??e ci zale??y bo ledwo dzigasz ten syf to w nagrod─? dostaniesz po dupie. Wasi sprzedawcy z Nordea.

Nie wspomn─? nawet jak doj─? mnie na walucie kt??r─? mi "doradca klienta" doradzi?? (tak jak jemu doradzi?? Dyrektor Prania M??zgu na "bankowym szkoleniu", a temu Dyrektorowi Dyrektor zapewne z innego Nowojorskiego banku.


PKO BP przyjd?? i zr??b z tym porzadek !

IWONA/REALISTKA 10.04.2013. 20:05

Z bankiem Nordea mam do czynienia od trzech lat. Jeden wielki koszmar. Na decyzj─? odno??nie kredytu trzy lata temu czeka??am p????tora miesi─?ca. W ko??cu nie wytrzyma??am i spotka??am si─? z Pani─? Dyrektor Oddzia??u. Co mnie zaskoczy??o podpisanie umowy kredytowej nast─?pi??o w ci─?gu trzech dni. Ale to nie koniec tego koszmaru. Po trzech latach postanowi??am powi─?kszy─? kwot─? kredytu zgodnie z par. umowy kredytowej. Niestety znowu zacz─???y si─? schody i mn??stwo problem??w. Efekt ko??cowy odmowa kredytu. Jeden wielki koszmar, gdyby nie fakt posiadania kredytu w CHF to dawno zmieni??abym ten Bank.Nie odbieranie telefon??w przez opiekun??w to w tym Banku norma. NIGDY WI─?CEJ!!!!!!!!!!!

jasio 05.02.2013. 11:03

Papierologia stosowana, doradcy z braku wiedzy m??wi─? jedno, a jak ju?? si─? spe??ni ich wymagania odno??nie papier??w przepraszaj─? i wymagaj─? kolejnych.
ODRADZAM szkoda nerw??w.
Po sp??acie obecnego kredytu nigdy wi─?cej "zapomogi" z banku NORDEA@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

aneta 17.12.2012. 23:01

To prawda Nordea To jedna wielka banda naci─?gaczy i niedouk??w w oddzia??ach ja to samo mam za ka??dym razem z polis─? mimo ??e dostaj─? na czas zawsze jest jaki?? pow??d by wysylac wezwania bo jaki?? cymba?? co?? ??le przes??a??

agnieszka 26.07.2012. 18:25

no niestety, wszyscy z??o??cimy si─? na banki, bo ka??dy z nich jest zdzierc─? i stara si─? zarobi─? - taka jest istota bank??w. r????nice mi─?dzy bankami uwa??am za drobne, g????wnie dotycz─? one ludzi, na kt??rych przyjdzie nam trafi─?. ja te?? mam ??rednie do??wiadczenia z norde─?, ale jeszcze gorsze w przesz??o??ci mia??am z DB! pozatrudniali na zlecenia pseudodoradc??w kredytowych, kt??rzy wkr─?cali ludzi w pozornie fajne kredyty. po paru miesi─?cach taki doradca ju?? dawno pracowa?? gdzie indziej, a cz??owiek si─? buja?? z najgorszym kredytem na rynku. najmilsze wspomnienia z Millenium, ale m??g?? to by─? totalny przypadek, zw??aszcza ??e kredyt z??ot??wkowy, zaledwie na 3 lata. wiadomo, ??e przy walutowych nerwy s─? wi─?ksze, wi─?cej papier??w i obostrze??. ale prawd─? jest, ??e nordea lubi zani??a─? warto??─? nieruchomo??ci, co w razie krachu na rynku nieruchomo??ci mo??e si─? szybciej ni?? w innych bankach sko??czy─? monitami o dodatkowe zabezpieczenia kredytu. a wtedy, je??li kto?? nie ma jakiej?? nieruchomo??ci na boku - kicha. powodzenia i starajcie si─? ze wszystkich si?? nie mie─? do czynienia z ??adnymi bankami. rachunek osobisty i tyle. ??adnych kart kredytowych, ??adnych kredyt??w. zdrowie tego niewarte...

mac 19.06.2012. 23:32

dla mnie Nordea to pora??ka,kompletna ignorancja, brak logicznego myslenia i przede wszystkim totalna niefachowosc ANALITYKA. Gosc jest wszechmocny.Moze wszystko.Bez niczego podwa??a operaty,wyceny bieg??ych, Dom warto??ci np.100 dla niego jest wart 74!!!! i to bez jakichkolwiek wyja??nie??. Pierwszy kredyt to ok 6-8 tyg kolejny podwy??szajacy to juz ponad p???? roku. Analitycy tego banku to panstwo w panstwie.

Marianna 09.03.2012. 12:44

Ostrzegam wszystkich przed tym bankiem - przy czym to ostrze??enie dotyczy oddzia??u w Sopocie - nie mam zdania o innych oddzia??ach. To naci─?gacze, zero kontaktu, od 2006 roku nie przysy??aj─? harmonogramu sp??at - mimo monit??w - wi─?c p??ac─? w ciemno . Przysy??aj─? co kilka dni jakie?? wezwania do dostarczenia papierka , cho─? do sp??aty kredytu pozosta??o par─? groszy, a warto??─? zabezpieczenia przekracza wielokrotnie wysoko??─? pozosta??ej do sp??aty kwoty. Oczywi??cie ka??de takie wezwanie kosztuje chyba 50,00 z??otych. Pewnie sobie na tym dorabiaj─?. Straszny oddzia?? banku Nordea .

nie biore 22.02.2012. 10:51

Bardzo nie lubi─? jak kto?? mnie robi w konia a nordea najwyra??niej pr??buje. Oferuje korzystne warunki (niska marza) w ramach tzw promocji ale dopiero przy podpisywaniu umowy okazuje si─? ze to promocja na 1 rok! I wszystko by??oby ok gdyby tak m??wili od pocz─?tku a nie na ko??cu gdzie ci daj─? do podpisania o??wiadczenie ze ci zarobki nie spadn─? poni??ej kwoty wydumanej przez tzw analityka.

Izaa 04.02.2012. 11:07

Nie polecam. Kredyt pora??ka. Doradca niedouczony, nie wie jak oddaje si─? budynek do u??ytku i ??─?da dziwnych dokument??w. pomin─? ju?? szczeg????, ??e przez rok dostawa??am wezania (p??atne) do dostarczenia dokument??w (polisy),kt??r─? dostarczy??am w terminie, Wszystko przez to, ??e Pan Doradca wykona?? nieczyteln─? kopi─? dokumentu i wys??a?? do centrali. Po zwrocie nie przysz??o mu do g??owy aby mnie zawiadomi─?, tylko j─? "poprawi??" (z b??─?dami zreszt─?) wykona?? drugi raz kopi─? i przes??a?? do centrali. Obiecano mi, ??e Bank nie pobierze za te wezwani pieni─?dzy, jednak o dziwo pobra?? (po 7 miesi─?cach chyba...). Informacja sms by??a tak lakoniczna (- 30 z??),??e d??ugo dochodzi??am co to za kwota i za co. po interwencji dosta??am zwrot do??─? szybko, wszystko dzi─?ki zmianie personalnej. Zmiany kurs??w walutkilka razy dziennie tu?? przed ??ci─?gni─?ciem raty kredytute?? zadziwiaj─?. Rano jest 3,64,na drugi dzie?? jest 3,63, a ??ci─?gaj─? ci wieczorem po 3,65. HELLO?!
No i konto - TRAGEDIA!!!!
Ma??o intuicyjne, przy ka??dym logowaniu traci si─? kod ze zdrapki (ok, ale czegonie robi si─? dla bezpiecze??stwa...). Zu??ywanie kod??w jednak przy ka??dej edyzji listy kontrahent??w, czy zmianie godzin dostawania powiadomie?? sms to ju?? przesada. Powiadomienia sms.... to ciekawe zjawisko. Przychodz─? jaki?? tydzie?? po dokonaniu transakcji, w dodatku cz─?sto w ??rodku nocy. Niezrozumia??e kompletniejest to, ??e dostaj─? niemal wszystkie zaleg??e smsy w momencie zalogowania si─? na konto. Nie wiem po co.... WTEDY I TAK JU?? WSZYSTKO WIEM!!! Podsumowuj─?c, us??uga zupe??nie nieprzydatna. Gwo??dziem do trumny jest to,??e w sobot─? nie mo??esz mi─?dzy w??asnymi kontami w tym samym banku, przela─? pieni─?dzy.Id─? ze trzy dni. Dramat. I gdzie tu jest ca??odobowy dost─?p do ??rodk??w??
Generalnie MASAKRA!!! Pilnowac trzeba na ka??dym kroku,no i pozim cisnienia wysoki po ka??dym zalogowaniu.
NIE POLECAM!!

refinans 28.12.2011. 14:19

Pora??ka, doradca kredytowy nie potrafi?? ocenic zdolnosci kredytowej. po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokument??w okaza??o si─? ze kredyt o ktory sie ubiegam nie moze by─? wyp??acony w takiej kwocie i walucie jaka mnie zadowala. doradca niekompetentny, ciagle co?? dopytywa?? dyrektora. og??lnie szkoda czasu.

Anna 07.12.2011. 12:59

Ja czekam na decyzj─? banku ju?? trzeci miesi─?c. Po dostarczeniu jednych dokument??w zaraz chc─? drugie. Musia??am wraz m─???em pisa─? nawet sw??j ??yciorys:) Setki ton papier??w i nic. Na szcz─???cie mam ju?? mieszkanie i kredyt w innym banku wi─?c nie mam tyle stresu co moja znajoma, kt??ra chce kupi─? mieszkanie i te?? stara si─? o kredyt w Nordei ju?? pi─?ty miesi─?c. Wp??aci??a zaliczk─? u dewelopera, mieszkanie mo??e jej przepa??─? a kredytu jak nie ma tak nie ma. Po pi─?ciu miesi─?cach zero informacji czy jest decyzja pozytywna czy negatywna, tylko co rusz nowe dokumenty wymy??laj─?. Ona czeka, ja czekam! Nie polecam .....Du??o nerw??w, stresu i obietnich ??e zaraz co?? b─?dzie wiadomo. Straci??am nadziej─? ??e dostaniemy tam kredyt.

Bb 24.11.2011. 09:12

PORA??KA!!!
Kredyt w koronach norweskich- czekam 2 m-c i nie ma jeszcze odpowiedzi od analityka, doradca niby dzia??a, ale zero wiadomo??ci. Ca??y czas potrzebuj─? dodatkowych dokument??w, t??umacze??, bo pracuje poza granic─?. Wszystko by??o dostarczone w j─?zyku angielskim, gdzie ka??dy bank powinien zaakceptowa─? te dokumenty, a oni robi─? problemy!!!
Nie polecam banku NORDEA !!!

nie polecam 25.10.2011. 22:55

A nam bank Nordea kaza?? udowodni─?, ??e na wyko??czenie domu wydali??my 150 tys. - owszem, wnioskowali??my o tyle ale dostali??my na ten cel tylko 100 tys. (zreszt─? bez jakiegokolwiek wyt??umaczenia ze strony banku, z ca??─? pewno??ci─? nie chodzi??o o brak zdolno??ci kredytowej) - no wi─?c zrobili??my z kosztorysu tyle ile si─? da??o za 2/3 wnioskowanej kwoty (a nawet troch─? wi─?cej wk??adaj─?c w to w??asne ??rodki) - jakie?? by??o nasze zdziwienie, kiedy nadszed?? termin rozliczenia z przeprowadzonych prac i bank za??─?da?? rozliczenia 100% kosztorysu czyli udokumentowania wydatk??w na kwot─? 150 tys. (kt??rej nigdy od banku nie dostali??my) - sprawa wydaje si─? nielogiczna i ??mieszna ale ci─?gnie si─? od czerwca i nie wida─? ko??ca, o poziomie inteligencji analityka si─? nie wypowiem - najpierw kaza?? napisa─? nowy kosztorys na 100 tys. - cholera wie po co, bo go chyba nast─?pnie wyrzuci?? do kosza - rzeczoznawc─? na inspekcj─? przys??a?? z tym pierwotnym kosztorysem na 150 tys., potem kaza?? podpisa─? aneks przed??u??aj─?cy termin zako??czenia prac a teraz wezwa?? nas do przeprowadzenia kolejnej inspekcji, kt??ra ma wykaza─? ostateczne zako??czenie wszystkich prac - czyli znowu udokumentowanie wydatk??w na kwot─? PLN 150 tys. kt??rej od banku nie otrzymali??my. Pro??by, gro??by, wielokrotne t??umaczenie - mailowo, telefonicznie, osobi??cie - osobistemu opiekunowi, doradcy kredytowemu, w ko??cu dyrektorowi oddzia??u - NIC NIE POMAGA. R─?ce opadaj─?.

<< Pierwszy < Poprzednia [1 / 5] Nast─Öpna > Ostatni >>

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


5 + 3 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: