Kredyt Hipoteczny


Cele kredytu hipotecznego w banku Millenium:

 • Budowa domu prowadzona systemem gospodarczym, realizowana przez dewelopera, sp????dzielni─? mieszkaniow─?, generalnego wykonawc─?,
 • Budowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, realizowana przez dewelopera b─?d?? sp????dzielni─? mieszkaniow─?,
 • Budowa domu ca??orocznego, po??o??onego na dzia??ce rekreacyjnej
 • Nabycie mieszkania lub domu od dewelopera, sp????dzielni mieszkaniowej lub osoby prywatnej,
 • Przekszta??cenie lokatorskiego sp????dzielczego prawa do lokalu we w??asno??ciowe sp????dzielcze prawo,
 • Wykup mieszkania komunalnego i zak??adowego,
 • Nabycie udzia??u w nieruchomo??ci,
 • Zakup nieruchomo??ci rolnej z posiadan─? zabudow─? siedliskow─?,
 • Zakup dzia??ki budowlanej (r??wnie?? z niedoko??czon─? budow─?
 • Nabycie od osoby fizycznej praw wynikaj─?cych z umowy o wybudowanie nieruchomo??ci mieszkalnej (przez dewelopera / sp????dzielni─? mieszkaniow─?)
 • Sfinansowanie tzw. wk??adu partycypacyjnego i/lub kaucji zabezpieczaj─?cej pokrycie nale??no??ci z tytu??u najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przez Towarzystwo Budownictwa Spo??ecznego (TBS).
 • Remont, modernizacja, rozbudowa domu lub mieszkania a tak??e adaptacja nieruchomo??ci niemieszkalnej na cele mieszkaniowe
 • Refinansowanie kredytu mieszkaniowego przez millenium a zaci─?gni─?tego w innym banku (z mo??liwo??ci─? kredytowania wydatk??w zwi─?zanych z udzieleniem kredytu na sp??at─?)
 • Kredyt Hipoteczny Biznes Millenium - kredyt hipoteczny dla przedstawicieli wolnych zawod??w przeznaczony na cel komercyjny
 • Po??yczka hipoteczna Millenium - ??rodki na dowolny cel

Waluta kredytu:

PLN

Maksymalny okres kredytowania:

35 lat

Maksymalna wysoko??─? kredytu:

do 90% warto??ci zabezpieczenia hipotecznego (w przypadku kredytu na budow─? domu warto??─? dzia??ki zaliczana jest przez Bank Millenium na poczet wk??adu w??asnego)

Sp??ata kredytu

 • Wakacje kredytowe: tak, raz na rok mo??na zawiesi─? sp??at─? jednej raty kapita??owo-odsetkowej.
 • Raty: mo??liwo??─? sp??aty mo??liwa w ratach r??wnych lub malej─?cych
 • Spos??b wyp??aty kredytu: jednorazowo lub w transzach

Zdolno??─? kredytowa w Bank Millenium

Akceptowane ??r??d??a dochod??w przez Bank:

 • Umowa o prac─?: ??rednia za ostatnie 3 miesi─?ce. Premie s─? akceptowane w 100%, nadgodziny w 100%.
 • Umowa na czas okre??lony jest akceptowana: tak, w jej przypadku wymagany jest przynajmniej 3-miesi─?czny okres trwania wstecz i 6-miesi─?czny do przodu.
 • Umowa zlecenia/o dzie??o: ??rednia za ostatnie 6 miesi─?cy. Umowy te musz─? by─? realizowane od minimum 6 miesi─?cy, ponadto bank wymaga o??wiadczenia o kosztach.
 • Dzia??alno??─? gospodarcza: je??li wniosek kredytowy jest sk??adany w drugiej po??owie roku bank bierze pod uwag─? ??redni─? za ostatnie 6 miesi─?cy i por??wnuje j─? do dochod??w z poprzedniego roku, w wypadku du??ych r????nic ca??y ten okres jest u??redniany. Je??li wniosek jest sk??adany do 30.IV to podstaw─? s─? dochody z poprzedniego roku. Wymagane jest prowadzenie dzia??alno??ci przez okres minimum 12 miesi─?cy.
 • Akceptacja dochod??w z zagranicy: tak

Kredyt hipoteczny w Millenium Banku:

Zalety:

 • konkurencyjne oprocentowanie
 • u??atwienia dla kredyt??w na budow─? domu (sfinansowanie ka??dego etapu budowy domu - jednoczesny zakup dzia??ki i budow─? domu, a tak??e budow─? do tzw. "stanu deweloperskiego" lub umo??liwiaj─?cego cz─???ciowy odbi??r domu; dzia??ka stanowi wk??ad w??asny; podstaw─? do wyliczenia maksymalnej kwoty kredytu jest przysz??a warto??─? nieruchomo??ci po wyko??czeniu;)
Wi─?cej informacji: http://www.kredyt-mieszkaniowy.info/millenium/
https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne
http://www.forum-kredytowe.pl/f133/bank-millenium-kredyt-hipoteczny-opinie-40106.html


Kredyt Hipoteczny - Millenium Bank - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
2.15 na 5
7 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

nina 15.02.2009. 00:21

sluchajcie a jak to jest z ubezpieczeniem mieszkania czy to jestubezpieczenie od nieszczesliwych wypadkow?

arturo 12.02.2009. 22:38

Bank w sumie jest ok, tylko przestrzegam, ??e dosy─? skrupulatnie podchodz─? do wyliczania zdolno??ci kredytowej. Prowizja za przyznanie kredytu 1%, wycena nieruchomo??ci 300 z??., obowi─?zkowe ubezpieczenie na ??ycie w ca??ym okresie kredytowania, oprocentowanie uzale??nione od wysoko??ci wk??adu w??asnego. To w sumie najwa??niejsze cechy tego banku.

kojka 12.02.2009. 22:34

Czy millenium jest bankiem zaufania (ca??a procedura itd.) ?

klient 04.01.2009. 14:46

fatalna kompetencja pracownik??w, a z tymi analitykami to widz─? nie jedyny si─? u??era??em. Kilkukrotnie kazano mi dostarcza─? dokumenty, kt??re ju?? dostarczy??em, bo akurat zwolni??a si─? osoba kt??ra mnie obs??ugiwa??a.

Rozczarowany 04.01.2009. 14:39

jestem rozczarowany kompletnie za ka??dym razem jak si─? zmienia libor 3m to musz─? prosi─? ich bo ??le naliczaj─? oprocentowanie, wp??aci??em ponad p??l roku temu znaczn─? nadp??at─? w kredycie prosi??em kilkakrotnie o zmniejszenie mar??y a tam odpowied?? kr??tka jak podpisa??e?? to p??a─? czekam na okres trzyletni i juz mnie tyle widzieli

<< Pierwszy < Poprzednia [5 / 5] Nast─Öpna > Ostatni >>

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


2 + 2 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: