Kredyt Hipoteczny


Cele kredytu hipotecznego w banku Millenium:

 • Budowa domu prowadzona systemem gospodarczym, realizowana przez dewelopera, sp????dzielni─? mieszkaniow─?, generalnego wykonawc─?,
 • Budowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, realizowana przez dewelopera b─?d?? sp????dzielni─? mieszkaniow─?,
 • Budowa domu ca??orocznego, po??o??onego na dzia??ce rekreacyjnej
 • Nabycie mieszkania lub domu od dewelopera, sp????dzielni mieszkaniowej lub osoby prywatnej,
 • Przekszta??cenie lokatorskiego sp????dzielczego prawa do lokalu we w??asno??ciowe sp????dzielcze prawo,
 • Wykup mieszkania komunalnego i zak??adowego,
 • Nabycie udzia??u w nieruchomo??ci,
 • Zakup nieruchomo??ci rolnej z posiadan─? zabudow─? siedliskow─?,
 • Zakup dzia??ki budowlanej (r??wnie?? z niedoko??czon─? budow─?
 • Nabycie od osoby fizycznej praw wynikaj─?cych z umowy o wybudowanie nieruchomo??ci mieszkalnej (przez dewelopera / sp????dzielni─? mieszkaniow─?)
 • Sfinansowanie tzw. wk??adu partycypacyjnego i/lub kaucji zabezpieczaj─?cej pokrycie nale??no??ci z tytu??u najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przez Towarzystwo Budownictwa Spo??ecznego (TBS).
 • Remont, modernizacja, rozbudowa domu lub mieszkania a tak??e adaptacja nieruchomo??ci niemieszkalnej na cele mieszkaniowe
 • Refinansowanie kredytu mieszkaniowego przez millenium a zaci─?gni─?tego w innym banku (z mo??liwo??ci─? kredytowania wydatk??w zwi─?zanych z udzieleniem kredytu na sp??at─?)
 • Kredyt Hipoteczny Biznes Millenium - kredyt hipoteczny dla przedstawicieli wolnych zawod??w przeznaczony na cel komercyjny
 • Po??yczka hipoteczna Millenium - ??rodki na dowolny cel

Waluta kredytu:

PLN

Maksymalny okres kredytowania:

35 lat

Maksymalna wysoko??─? kredytu:

do 90% warto??ci zabezpieczenia hipotecznego (w przypadku kredytu na budow─? domu warto??─? dzia??ki zaliczana jest przez Bank Millenium na poczet wk??adu w??asnego)

Sp??ata kredytu

 • Wakacje kredytowe: tak, raz na rok mo??na zawiesi─? sp??at─? jednej raty kapita??owo-odsetkowej.
 • Raty: mo??liwo??─? sp??aty mo??liwa w ratach r??wnych lub malej─?cych
 • Spos??b wyp??aty kredytu: jednorazowo lub w transzach

Zdolno??─? kredytowa w Bank Millenium

Akceptowane ??r??d??a dochod??w przez Bank:

 • Umowa o prac─?: ??rednia za ostatnie 3 miesi─?ce. Premie s─? akceptowane w 100%, nadgodziny w 100%.
 • Umowa na czas okre??lony jest akceptowana: tak, w jej przypadku wymagany jest przynajmniej 3-miesi─?czny okres trwania wstecz i 6-miesi─?czny do przodu.
 • Umowa zlecenia/o dzie??o: ??rednia za ostatnie 6 miesi─?cy. Umowy te musz─? by─? realizowane od minimum 6 miesi─?cy, ponadto bank wymaga o??wiadczenia o kosztach.
 • Dzia??alno??─? gospodarcza: je??li wniosek kredytowy jest sk??adany w drugiej po??owie roku bank bierze pod uwag─? ??redni─? za ostatnie 6 miesi─?cy i por??wnuje j─? do dochod??w z poprzedniego roku, w wypadku du??ych r????nic ca??y ten okres jest u??redniany. Je??li wniosek jest sk??adany do 30.IV to podstaw─? s─? dochody z poprzedniego roku. Wymagane jest prowadzenie dzia??alno??ci przez okres minimum 12 miesi─?cy.
 • Akceptacja dochod??w z zagranicy: tak

Kredyt hipoteczny w Millenium Banku:

Zalety:

 • konkurencyjne oprocentowanie
 • u??atwienia dla kredyt??w na budow─? domu (sfinansowanie ka??dego etapu budowy domu - jednoczesny zakup dzia??ki i budow─? domu, a tak??e budow─? do tzw. "stanu deweloperskiego" lub umo??liwiaj─?cego cz─???ciowy odbi??r domu; dzia??ka stanowi wk??ad w??asny; podstaw─? do wyliczenia maksymalnej kwoty kredytu jest przysz??a warto??─? nieruchomo??ci po wyko??czeniu;)
Wi─?cej informacji: http://www.kredyt-mieszkaniowy.info/millenium/
https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne
http://www.forum-kredytowe.pl/f133/bank-millenium-kredyt-hipoteczny-opinie-40106.html


Kredyt Hipoteczny - Millenium Bank - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
2.15 na 5
7 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

ruda 09.05.2012. 16:20

Brak kompetencji pracownik??w banku, ??adna transza nie wyp??acona w terminie, robi─? pod g??rk─? na ka??dym kroku, robi─? z klienta g??upka, debila i nie wiem kogo jeszcze, ka??da pierdo??a wysy??ana do analityka w warszafce.Na odpowied?? analityka z warszafki czeka si─? tygodniami.Trzeba sp??aca─? raty od ca??o??ci kredytu, mimo i?? nie wyp??acili wszystkich transzy. Skarga i reklamacja napisana do prezesa banku zlana .

Justyna 15.04.2012. 22:05

Witam
moja przygoda z bankiem m. jest podobna jak u demol, ale nie az tak barwna :) W kazdym razie jeszcze tak ??limaczego tempa analizy dokument??w jak i informowania klienta ze cos jest nie tak, nie spotka??am w ??adnym banku, kontakt z doradc─? ??lamazarny - tylko po moich interwencjach i mailach. Wniosek o kredyt z??ozy??am ponad miesi─?c temu, umow─? podpisa??am 2 tyg temu a pieni─?dzy na koncie nie mam do dzi??, mimo ??e dyspozycja przelewu by??a wpisana na 13.04 - ten pi─?tek, ktory min─???!!!! Mn??stwo d??ug??w, stres??w i ju?? ko??cz─?ca si─? moja cierpliwo??─?. Mam juz do??c tego nieudolnego, rozlaz??ego banku, nie wiem jakby by??o w bph, gdzie si─? tez przymierza??am do z??o??enia wniosku, ale to ju?? moja druga przygoda z bankiem m. i kredytem hipotecznym u nich, pierwsza by??a przez doradce finansowego - tez nie polecam - trwalo to 2 razy d??uzej niz teraz, bo 3 miesi─?ce i wprowadzi?? mnie w kilku kwestiach w b??─?d, co kosztowa??o mnie sporo kasy. Og????em pora??ka!!!

S3rwer 05.04.2012. 15:04

Witam.
Rezultatem spontanicznej decyzji o kupnie mieszkania - w 2 tygodnie za??atwili??my kredyt w Millenium (0% prowizji i wp??aty w??asnej)oraz ??lub cywilny do programu "rodzina na swoim", wszystko posz??o szybko i sprawnie. Polecam oddzia?? w Krakowie na Balickiej, mi??a i kompetentna obs??uga. Terminowe wp??aty transz i wydania wszelakich dokument??w. Nie polecam za to: MBank (brak oddzia??ow) oraz PKO Inteligo (problemy z zamkni─?ciem konta).

PS: Millenium bank ma fajn─? aplikacj─? na androida co u??atwia kontrolowanie ??rodk??w na koncie oraz lokalizacj─? bankomat??w i plac??wek :-)

Pozdrawiam.

demol 16.03.2012. 19:47

Historia ta pisana jest ku przestrodze wszystkich potencjalnych kredytobiorc??w. UNIKAJCIE BANK??W NA M !!! A historia ta zaczyna si─? do??─? banalnie, mo??na by rzec, ??e wr─?cz pozytywnie. Niespodziewany spadek po babci, czyli wizja pozytywnej przysz??o??ci mieszkaniowej. Do??─? wa??na wizja w dzisiejszych czasach, szczeg??lnie dla m??odego cz??owieka, za jakiego si─? uwa??am, w tak ci─???kich czasach na rynku mieszkaniowym. Wszystko by??oby cudownie, jednak Ô??ukochanaÔ?Ł rodzina (prawdziwe staje si─? powiedzenie, ??e z rodzin─? najlepiej na zdj─?ciu) postanowi??a dochodzi─? swojej cz─???ci spadku, mimo wcze??niejszych zapewnie?? o uszanowaniu woli babci. I tu zacz─???y si─? schody. Jak wi─?kszo??─? m??odych ludzi w naszym kraju, szczeg??lnie pracuj─?cych w bud??et??wce, posiada??em niejeden kredyt Ô?? ??eby nadmieni─? cho─?by mieszkaniowy, got??wkowy czy karty, przez co dla wi─?kszo??ci bank??w by??em niewiarygodny. I tu nag??a zmiana akcji. Jest. Jest bank, kt??ry nie do??─?, ??e sp??aci moje kredyty to jeszcze da mi got??wk─? na roszczenia rodzinne. Tym rajem na ziemi okaza?? si─? bank Millenium. Przemi??y pan w lokalnym oddziale wyliczy?? wszystko, nie tylko przedstawi?? jakie dokumenty musz─? przed??o??y─?, ale i przedstawi?? pi─?kn─? wizj─? szybkiej got??wki i szybkiego spokoju w sprawach rodzinnych. By?? to listopad, a nadmieni─? tylko, ??e do ko??ca lutego wisia?? nade mn─? termin sp??aty rodzinnych roszcze??. Pan w Millenium, nazwijmy go Darek, uspokoi?? i przekonywa??, ??e spokojnie damy rad─? w wyznaczonym terminie. Jestem uratowany. Jest B??g. Jest szansa. B─?dzie dobrze. Takie my??li to normalne gdy wizja bankructwa staje si─? oddala─?.
D??ugo nie czekaj─?c i zaprzestaj─?c poszukiwa?? kolejnych bank??w, dla kt??rych b─?d─? wiarygodny, z zapa??em zabra??em si─? za zbieranie dokument??w, co nie zaj─???o mi wiele czasu, jako ??e ju?? wcze??niej my??la??em o przewalutowaniu innego kredytu. Z opas??─? tek─? wybra??em si─? do Pana Darka, kt??ry przejrza?? wszystko stwierdzaj─?c, ??e jeszcze tak przygotowanego klienta nie mia??. Kolejne ??wiate??ko w tunelu, wygl─?da??o na to, ??e to ju?? kwestia naprawd─? 2 mo??e tygodni je??li nie kr??cej. Warto napomkn─?─?, ??e wed??ug pana Darka wszystkie procedury, kt??re s─? konieczne i je??li dokumenty s─? w porz─?dku to kwestia kilku dni. To jest bank, pomy??la??em. Nie min─??? tydzie?? i bank w osobie pana Darka odezwa?? si─? zapraszaj─?c do oddzia??u by jeszcze par─? kwestii wyja??ni─? i par─? dokument??w podpisa─?. No i jak si─? okaza??o jeszcze par─? dokument??w dostarczy─?. I kolejne schody. Okaza??o si─?, ??e w trakcie zmieni??y si─? jakie?? przepisy czy wytyczne, jaki?? ??argon bankowy, i przesta??em si─? mie??ci─? w wide??kach i potrzebny by?? wy??szy doch??d. I zn??w kombinacje, i zn??w drukowanie, i zn??w szukanie z czego ja jeszcze uzyskiwa??em doch??d. Na szcz─???cie na kilka etat??w si─? pracowa??o, wi─?c mo??na by??o jeszcze doliczy─? umowy o dzie??o i dzia??alno??─? gospodarcz─?. Niestety to wszystko wymaga??o czasu, kt??rego coraz mniej mi zostawa??o. Je??li chcecie wrzuci─? w dochody dzia??alno??─? gospodarcz─? musicie liczy─? si─? z uzyskaniem za??wiadcze?? z ZUS i US. A jak wszem i wobec wiadomo to nie trwa jeden dzie??, ale nie do??─?, ??e trzeba swoje si─? nachodzi─? i wysta─? to jeszcze wyczeka─?. I tak w US 7 dni, w ZUS jak si─? uda to 3 dni. Kolejne dni zmarnowane. Ale po dw??ch tygodniach zmaga?? z urz─?dami i ksero mam wszystko, albo tak mi si─? wydaje, ??e wszystko. Wi─?c p─?dem do banku iÔ?? oczywi??cie nie wszystko. Ale to okaza??o si─? po kilku dniach, jak zadzwoni?? do mnie pan Darek z wiadomo??ci─?, ??e z powod??w za??atwiania, do??─? d??ugiego wszystkich za??wiadcze??, nale??y uzupe??ni─? dokumentacj─? o aktualne wyci─?gi kart kredytowych. I wszystko ok., w sumie sprawa zrozumia??a, tylko ??e czas ucieka??, nasta??y ??wi─?ta i Nowy Rok. Troch─? min─???o zanim pan z banku Millenium si─? odezwa??, ale trzeba przyzna─?, ??e si─? odezwa??. I tak z tymi papierami troch─? powalczyli??my a?? w ko??cu nasta?? czas sp??aty rodziny. A pieni─?dzy brak. Na szcz─???cie s─? ludzie z wi─?kszymi pieni─?dzmi na koncie ni?? ja. Dzi─?ki pomocy przyjaci????ki uda??o mi si─? sp??aci─? rodzin─? (nawet mia??em ochot─? co?? niecenzuralnego w tytule przelewu doda─? od siebie) ale pieni─?dze mia??em zwr??ci─? najp????niej do ko??ca czerwca. Spokojnie powiedzia??em, z tym nie b─?dzie problemu.
W banku podpisali??my w ko??cu umow─? i przelali pierwsz─? transz─? na sp??at─? zobowi─?za??. I kolejne schody. Za??wiadczenia o likwidacji rachunk??w. Jak mo??ecie nie bierzcie kredyt??w, a w szczeg??lno??ci nie dajcie si─? nam??wi─? na karty kredytowe. Z kredytem got??wkowym posz??o g??adko, i tu warto wymieni─? nazw─? banku Ô?? Bank BPH (niegdy?? GeMoney Bank). Dlaczego warto? A to dlatego, ??e za??atwienie za??wiadczenia odbywa??o si─? przy pomocy tak nowoczesnego urz─?dzenia jakim jest faks. Wys??a??em pro??b─? o zamkni─?cie rachunku, zadzwoni??em z potwierdzeniem czy dotar??o, dotar??o. Dwa tygodnie p????niej mia??em decyzj─?, a 10 minut p????niej u pana Darka na biurku le??a??o za??wiadczenie o zamkni─?ciu karty. Tak powinno by─? w ka??dym banku. Troch─? d??u??ej sprawa zamkni─?cia karty zaj─???a bankowi PKO BP. Wed??ug wewn─?trznych przepis??w banku trwa to oko??o miesi─?ca. W moim przypadku trwa??o to oko??o p????tora miesi─?ca. A wszystko przez system komputerowy jak twierdzi??a pani w banku, cho─? osobi??cie uwa??am, ??e pani kt??re mnie obs??ugiwa??a nie zaznaczy??a odpowiedniej opcji w systemie i dlatego karta nie zosta??a odpowiednio wcze??nie zamkni─?ta. Na szcz─???cie w owym oddziale znalaz??a si─? bardzo mi??a pani, kt??ra wida─? do??wiadczenie mia??a wi─?ksze od poprzedniej, kt??ra ruszy??a spraw─? do??─? szybko, a otar??o si─? dzi─?ki niej o naczelnika w Warszawie. Dzi─?ki temu kolejne za??wiadczenia ju?? mia??em. Ale zrobi??a si─? po??owa kwietnia. Ale spokojnie pomy??la??em, do czerwca jeszcze mn??stwo czasu. W mi─?dzyczasie tak zwanym, pr??bowa??em za??atwi─? zamkni─?cie rachunku karty w banku na M, czyli w Multibanku. Jak si─? okaza??o, na moje nieszcz─???cie, zamkni─?cie takiego rachunku trwa w tym banku do 3 miesi─?cy. DO 3 miesi─?cy to tylko teoria, bo w praktyce to zawsze jest 3 miesi─?ce i basta i nie ma si─? co spodziewa─?, ??e b─?dzie szybciej. Ta wiadomo??─? mnie zdruzgota??a. Pan z obs??ugi poprosi?? mnie o dow??d, zapyta?? dlaczego rezygnuj─?, co nie omieszka??em szczeg????owo wyja??ni─?, ??─?cznie z moimi potrzebami finansowymi i dlaczego potrzebuje za??wiadczenia, kilka razy postuka?? w klawiatur─?, drukarka poda??a mu pismo, przybi?? piecz─?tk─? (tak od niechcenia bo ledwo j─? wida─?) i ju??. Moja wizyta w Multibanku mia??a miejsce 16 marca, wi─?c w najlepszym przypadku, pomy??la??em zd─???─? odda─? pieni─?dze. Nie mniej jednak wr??ci??em do Pana Darka i zapyta??em czy cokolwiek da si─? zrobi─?. Odpowied?? by??a taka, ??e spr??buje popyta─? i mo??e wyci─?gi o sp??acie zad??u??enia wystarcz─?. Ale przez kilka tygodni nie by??o ??adnej odpowiedzi. Gdy w ko??cu uda??em si─? do Millenium okaza??o si─?, ??e i owszem bank przyjmi─? wyci─?gi oraz dyspozycj─? zamkni─?cia karty kredytowej w Multibanku. AleÔ??zawsze jakie?? ale (to powiedzenie te?? zacz─???o nabiera─? sensu). Zn??w musia??em dostarczy─? aktualne wyci─?gi z Multibanku, a ponadto trzeba si─? uzbroi─? w cierpliwo??─? bo u nich jakie?? Ô??przemeblowaniaÔ?Ł kadrowe by??o i niestety wszystko si─? teraz wyd??u??y??o w sensie wydawania decyzji. No pi─?knie pomy??la??em, a by??a po??owa maja wi─?c p─?tla na gardle coraz bardziej zacz─???a si─? zaciska─?. Po jakim?? czasie a dok??adnie w po??owie czerwca pan Darek poinformowa?? mnie, ??e mo??emy dzia??a─? dalej, jednak musz─? si─? stawi─? w oddziale by podpisa─? jeszcze jeden dokument. Co znowu za dokument, ma??o autograf??w nask??ada??em. Jak si─? okaza??o termin wyp??aty drugiej transzy, tej na kt??rej najbardziej mi zale??a??o, uleg?? przedawnieniu wi─?c trzeba by??o wnioskowa─? o przed??u??enie terminu wyp??aty. Po kilku dniach przysz??a jak najbardziej odpowied?? pozytywna ale teraz trzeba by??o czeka─? na aneks do umowy. Tu warto nadmieni─?, ??e wszystko w tym banku za??atwiane jest w Warszawie, mimo ??e wszystko za??atwia??em w Toruniu. Wszystkie decyzje s─? dokonywane w Warszawie, i wszystkie pisma te?? s─? przygotowywane w naszej stolicy. Jakby nie mogli mie─? generatora w ka??dym oddziale. Ale pan Darek uspokoi?? mnie ??e to ju?? tylko kwestia dni. Uff, bo czerwiec ju?? w po??owie. Jak cofniecie si─? kawa??ek w tym opowiadaniu zauwa??ycie, ??e w??a??nie w po??owie czerwca mia??a te?? zako??czy─? si─? sprawa karty kredytowej w Multibanku. Odpalam Internet, sprawdzam, no faktycznie karta jest niewidoczna. Ale poczekam, przecie?? na pewno przy??l─? mi na poczt─? za??wiadczenia. Min─??? tydzie?? i nic. To samo w Millenium. Wi─?c ruszy??em do owych bank??w na Ô??MÔ??, a jako ??e s─? obok siebie to szybciej p??jdzie. Najpierw Multibank, wezm─? za??wiadczenie i do Millenium. Wchodz─? do Multi, mi??a pani mnie wita, prosi bym poczeka??, proponuj─? kaw─? lub herbat─?. Po chwili pani za biurkiem mnie prosi, ja t??umacz─?, ??e chcia??em si─? dowiedzie─?, ewentualnie uzyska─? za??wiadczenie o zamkni─?ciu karty. Po wstukaniu moich danych na klawiaturze, pani z przykro??ci─? mnie zawiadamia, ??e rachunek karty nie jest zamkni─?ty poniewa?? by??a nadp??ata. Wi─?c pytam co to za problem, skoro ja wyra??nie wnioskowa??em o ZAMKNI─?CIE. Na co pani odpowiedzia??a mi, ??e przecie?? ??eby uzyska─? za??wiadczenie to najpierw przecie?? musze wydac dyspozycj─? przelania nadp??aty na moje konto, a potem dopiero mog─? z??o??y─? wniosek o wydanie za??wiadczenia. Kpina jaka??. Jakim cudem wasz bank uzyska?? tyle laur??w, mi─?dzy innymi klienta w 2009 roku, skoro klienta macie gdzie??. Uprzejmy lecz anemiczny pan sprzed trzech miesi─?cy o niczym takim mnie nie poinformowa?? pomimo moich opowie??ci dlaczego szybko i koniecznie potrzebuje takiego za??wiadczenia. W tym momencie to ja przesta??em by─? mi??y. Nakrzycza??em na pani─? w domy??le na bank, po czym zleci??em przelew. Pani uprzejmie, nadal, poinformowa??a mnie, ??e oddzwoni jak tylko wp??ata zostanie zaksi─?gowana. No i zadzwoni??a, informuj─?c mnie jednocze??nie, ??e owszem trzeba zawnioskowa─? o wydanie za??wiadczenia, ale samo wydanie mo??e potrwa─? do 2 miesi─?cy. O nie, tego ju?? za wiele, nie z mojej winy mam znowu nie wiadomo jak d??ugo czeka─? a?? oni ??askawie napisz─? jedno pisemko. Zn??w si─? pani z Multibanku dosta??o, ale chyba poskutkowa??o. Bo w dwa po podpisaniu wniosku o za??wiadczenie ta sama pani zadzwoni??a do mnie, ??e kontaktowa??a si─? z central─? w mojej sprawie i na jej wyra??n─? pro??b─? przyspiesz─? spraw─? i na dniach za??wiadczenie b─?dzie gotowe. A jednak mo??na. Aha, jeszcze jedna rzecz, na niekorzy??─? niestety Multibanku. Gdy przyszed??em pewnego dnia z rana podpisa─? wniosek o za??wiadczenie pani, u kt??rej dotychczas wszystko za??atwia??em, nie mog??a si─? zalogowa─? do systemu i najwcze??niej za godzin─?. No akurat tyle czasu to nie mia??em. Ale pani poprosi??a ??ebym poczeka?? chwile, kole??anka si─? zajmie moj─? spraw─? za chwile. Czeka??em 45 minut z zegarkiem w r─?ku. Pani, kt??ra mia??a si─? zaj─?─? moj─? spraw─? nak??ania??a jakiego?? potencjalnego klienta na za??o??enie konta firmowego, przy okazji urz─?dzaj─?c sobie pogaw─?dk─? o wszystkim co ??lina na j─?zyk przynios??a. Wkurzony m??wi─?c, co o tym my??l─?, wyszed??em umawiaj─?c si─? na popo??udnie. Wtedy posz??o ju?? bez oporu.
Za to w Millenium zacz─???y si─? kolejne k??opoty. Wygenerowanie wspomnianego aneksu mia??o trwa─? dos??ownie kilka dni, a tu nic. I pan Darek nic nie wie, a ja tym bardziej. Jak si─? okaza??o wniosek jest w trybie przygotowywania przez analityka. Pan Darek nawet dodzwoni?? si─? do owego analityka, ale ten poinformowa?? go tylko, ??e ma tyle na g??owie i same priorytety, ??e nie wiadomo kiedy b─?dzie gotowy m??j aneks. Dwa dni p????niej zn??w wizyta w Millenium, i tym razem jest jaka?? zmianaÔ??ale chyba na gorsze. Pan Darek postanowi?? zadzwoni─? zn??w do analityka, ale niestety poprzednio nie zapisa?? numeru. Wszed?? wi─?c w system banku aby sprawdzi─? numer analityka, a tu niestety. Numery wi─?kszo??ci analityk??w przesta??y by─? dla niego widoczne, w sumie niez??y zabieg ze strony zarz─?du czy kogo tam. Ale zadzwoni?? do swojego kolegi i poprosi?? o pomoc, miejmy nadziej─? skuteczn─?, ale o tym za chwil─?. Zacz─???em si─? zastanawia─? czy mo??e nie trzeba by??oby porozmawia─? z kim?? w centrali odno??nie tej sytuacji, jednak pan Darek pokaza?? mi moje miejsce, ??e z g??r─? to nie da si─? porozmawia─?. Ale mog─? zadzwoni─? na infolini─? i z??o??y─? reklamacj─?. Tak te?? zrobi??em. Pan na infolinii przyj─??? wszystko do wiadomo??ci i poinformowa??, ??e wys??a?? zapytanie do departamentu i do analityka i ??e mam zadzwoni─? popo??udniu. Tak te?? zrobi??em. I tu niespodzianka. W odpowiedzi na zapytanie przysz??a wiadomo??─?, ??e nie spe??ni??em warunk??w umowy czyli ??e nie dostarczy??em wszystkich za??wiadcze??, po czym t??umacz─? panu ??e to niemo??liwe, bo skoro by tak by??o to przecie?? nie mogli by przyj─?─? decyzji o przed??u??eniu terminu wyp??aty drugiej transzy i napisania wniosku. Pan si─? zmiesza?? przyzna??, ??e faktycznie co?? jest nie tak i poprosi?? o telefon po weekendzie, bo i tak teraz popo??udniu nic nie za??atwi i do nikogo si─? nie dodzwoni. Na co ja, ??e maj─? tam niez??y burdel, bo co innego m??wi─? mi w oddziale, a co innego w centrali, a co innego na infolinii. Koszmar. ??adnych bank??w na Ô??MÔ??, nigdy wi─?cej. Na szcz─???cie tego samego dnia pan Darek poinformowa?? mnie, ??e jego kolega zdoby?? informacje ??e po weekendzie, w poniedzia??ek ma by─? decyzja, co oznacza ??e w ko??cu sko??czy si─? moja przygoda z tym bankiem.
Zapomnia??em jeszcze o jednym. Przecie?? jest ju?? lipiec i min─??? termin oddania przyjaci????ce pieni─?dzy, a pieni─?dzy brak. Na szcz─???cie uda??o si─? to jako?? za??atwi─?, ale nadal potrzebowa??em pieni─?dzy bo nadal mia??em d??ug. Pomy??la??em mo??e spr??buje w banku w kt??rym mam konto firmowe. To Lukas Bank. My??la??em o kredycie na firm─?, cho─? to zawsze misie kojarzy??o z mn??stwem papier??w, a tu niespodzianka. Wystarczy wyci─?g z ksi─?gi przychod??w i rozchod??w, pokwitowania zap??aty ZUS i wpis do ewidencji. Szok, bank z innej planety. Za??atwi??em to , na drugi dzie?? poszed??em za??atwia─? spraw─?, z obaw─? ??e nie zd─???─? do ko??ca czerwca (zosta??o jakie?? 7 dni). Mi??y pan w banku poinformowa?? mnie, ??e wydanie decyzji trwa do 2 dni roboczych. Kolejny szok. Ale uwaga, to nie wszystkoÔ?? Po 3 godzinach telefon z Lukasa, ??e decyzja jest pozytywna. Naprawd─? tak powinno by─? w ka??dym banku. Niestety kwota, kt??r─? mi przyznali nie pokrywa??aby wszystkich moich potrzeb zwi─?zanych ze zobowi─?zaniami zwi─?zanymi z moj─? rodzin─?, i co gorsza to zwyk??y kredyt got??wkowy, wi─?c oprocentowanie wy??sze. Postanowi??em poczeka─?, bo gdyby Millenium nie zd─???y??o mi wyp??aci─? to przynajmniej mia??bym z czego odda─? przyjaci????ce. Tym bardziej, ??e po 14dniach mog─? odda─? Lukasowi kas─? bez ??adnych odsetek a oferta wa??na jest miesi─?c. Wiec trzymam z zanadrzu. Zobaczymy jak b─?dzie.
No i min─??? weekend i ??adnego telefonu wi─?c uda??em si─? osobi??cie. Lubi─? wycieczki ale te do banku zacz─???y mi ju?? ci─???y─?. Po codziennej wycieczce (przez trzy dni) ka??dy by mia?? do??─?. W ko??cu informacja Ô?? jest decyzja. My??l─?, teraz to ju?? z g??rki i nareszcieÔ??i wiecie? Nic bardziej mylnego. Decyzja jak si─? okaza??o nie jest r??wnoznaczna z aneksem, no kto by pomy??la??. Decyzj─? trzeba wys??a─? do centrali w Warszawie i czeka─? a?? przygotuj─? aneks a tu weekend w zanadrzu. Oczywi??cie do weekendu zero informacji na temat aneksu, ale my??l─? teraz to ju?? chwila moment i b─?d─? pieni─?dze. Po weekendzie zn??w zafundowa??em sobie wycieczk─? do mojego jak??e lubianego banku na M i ??adnej niespodzianki Ô?? aneksu brak. I tak przez pi─?─? dni. W ko??cu w pi─?tek (zaznacz─? tylko, ??e po tym w??a??nie weekendzie Ô?? ??rodek lipca- mia??em zaplanowany wyjazd dwutygodniowy) dzwoni pan Darek, ??e aneks jest, ??e zaprasza do podpisania u jego kole??anki, bo on akurat ma jakie?? sprawy osobiste i jest tylko na chwil─? w pracy. Co za r????nica pomy??la??em skoro najwa??niejsze, ??eby aneks podpisa─?. Jak powiedziane by??o tak te?? zrobi??em, kolejna wycieczka, podpisane. Uff, nareszcie, tym bardziej ??e pan Darek zapewnia?? mnie, ??e mog─? spokojnie jecha─? na urlop bo jak on wy??le aneks w poniedzia??ek z za??─?czonymi za??wiadczeniami, to kwestia 2 dni roboczych i kasa b─?dzie na koncie. Z lekko??ci─? na sercu zacz─???em wi─?c przygotowywa─? si─? do wyjazdu, r??wnie?? psychicznie, ??eby odpocz─?─?. I tak w poniedzia??ek pojecha??em, wzi─?wszy ze sob─? wszystkie papiery, ??eby porobi─? przelewy jak ju?? pieni─?dze wp??yn─?, ale te?? na wszelki wypadek.
??ledz─?c t─? histori─? pewnie ju?? zd─???yli??cie si─? przyzwyczai─? do tego, ??e ci─?gle jest co?? nie tak i czekacie na szcz─???liwe zako??czenie. Zaskocz─? was, zako??czenia szcz─???liwego brak. Ko??c??wka pierwszego tygodnia mojego urlopu a pieni─?dzy brak. Wi─?c wydzwaniam do pana Darka, kt??ry uspokaja??, ??e nie martwi─? si─?, na pewno zaraz b─?d─? pieni─?dze. Ja jednak w coraz gorszych nerwach. Min─??? kolejny weekend, zacz─??? si─? kolejny tydzie?? i od poniedzia??ku zacz─???em dzwoni─? do pana Darka, raz po razie, chyba 10 razy dziennie przez 3 dni. Nic, ani jeden telefon nie odebrany, ani ??adnego telefonu od pana Darka. No nie, tego ju?? za wiele. Kolega zaproponowa?? mi, ??e jak tak dalej p??jdzie to powinienem zg??osi─? to do Komisji Nadzoru Finansowego. Ale w czwartek pod koniec mojego urlopu odzywa si─? pan Darek, przeprasza za to, ??e si─? nie odzywa?? bo by?? na kr??tkim urlopie zdrowotnym. Wcale si─? nie dziwie, w takim banku pracowa─? i by─? zdrowym to naprawd─? nie lada wyczyn. Znam tego pana ju?? osiem miesi─?cy (jeszcze troch─? i na piwo b─?dziemy chodzi─? i ??mia─? si─? jak to si─? poznali??my) i ja ju?? bym dawno z tej pracy zrezygnowa??, no chyba, ??e prowizje s─? tak kusz─?ce. Ale wracaj─?c do meritum, do ko??ca czwartku zero wiadomo??ci. W pi─?tek rano odzywa si─? pan Darek i oto czemu pieni─?dzy brak. Siedzicie? Bo oto kolejny absurd z serii absurd??w banku Millenium. Jak si─? okaza??o piecz─?tki imienne na za??wiadczeniach z bank??w, w kt??rych mia??em kredyty i karty, a o kt??re tak walczy??em mi─?dzy innymi w Multibanku, s─? nieczytelne !!! Nieczytelne kurde? Maj─? u siebie papiery ode mnie, kt??re zaakceptowali, bo przecie?? ??adnego monitu nie by??o ju?? ponad 2 miesi─?ce temu. Nie wystarczy im, ??e na kopiach, kt??re otrzymali od pana Darka, na kt??rych jest piecz─?tka Ô??Za zgodno??─? z orygina??emÔ?Ł. Nie, trzeba pogn─?bi─? biednego klienta, bo przecie?? 8 miesi─?cy walki o kredyt, to chyba s??aby wynik, mo??emy si─? bardziej postara─?. Tak wi─?c pytam co dalej. Okaza??o si─?, ??e trzeba zeskanowa─? dokumenty, tak by widoczne by??y wcze??niej wspomniane piecz─?tki by??y widoczne (ju?? nawet my??la??em, ??e mo??e w k????ko czerwonym d??ugopisem zaznaczy─?, tak by w centrali niczego nie przeoczyli) i wys??a─? na maila panu Darkowi. No tak, ale jestem na urlopie, sk─?d skaner. Na szcz─???cie w??a??ciciele pensjonatu mieli odpowiedni sprz─?t, kt??ry na szcz─???cie mogli mi u??yczy─?. Szybki skan, wielokrotne sprawdzenie czy aby te piecz─?tki s─? widoczne, s─?. A jednak zrobi─? wi─?kszy kontrast, w razie gdyby analityk mia?? okulary z pow??ok─? fotochromow─?. Szybkie wej??cie na maila, i posz??o. Pan Darek dzwoni, m??wi, ??e jest OK. i wysy??a, do swojego dyrektora (podobno wie o sprawie) i do centrali, obiecuj─?c, ??e zadzwoni jaka b─?dzie odpowied??. Jest pi─?tek, godzina 19ta, 23 lipca, czyli 8 miesi─?cy po rozpocz─?ciu ca??ej walki o kredyt a pieni─?dzy nadal brak, mimo ??e p??ac─? ju?? od 3 miesi─?cy rat─? od ca??o??ci kredytu. I pewnie ci─?g dalszy nastapiÔ??kasa jest w koncuÔ??ale to nie wszystko..tyle walki tyle nerwow a Ci teraz wydzwaniaja do mnie co 3 miesiace jak zabraknie 3 lub 4 zlotych do splaty ratyÔ??no kurdeÔ??ciekawe kto mi zwroci za nerwy i ich bledy..tego nie biora pod uwage

Trusia 01.03.2012. 14:23

Jeste??my z m─???em bardzo zadowoleni z m─???em z obs??ugi w Banku Millennium. Szybka decyzja, pieni─?dze wyp??acone zgodnie z umow─? dla w??a??ciciela. Kontakt z bankiem bardzo mi??y i profesjonalny. W Zielonej G??rze gdzie by??i??my obs??ugiwani oceniam wszystkie walory na wielki plus. Jak najbardziej polecam

Marta 22.02.2012. 22:03

Czekam 3 tygodni e na drug─?. transz─? a mia??o to trwa─? cztery. dni.Mam mn??stwo. d??ug??w i stresu.

kaziu 18.01.2012. 10:06

Witam.
Czy m??g?? by mi kto?? powiedzie─? ile si─? czeka a?? wp??yn─? pieni─?dze na konto ? Sprzeda??em mieszkanie wszystko zosta??o zako??czone pozosta??o mi czeka─?. I tak ju?? w??a??nie czekam od piatku
Ile to moze trwac

gusia 30.11.2011. 11:59

Heh, za??amka. Dzi?? ko??czy si─? nam termin na podpisanie umowy u notariusza ze sprzedaj─?cym, a ju?? tyyyyle czekamy na to, ??eby przygotowali umow─?. Mimo, ??e wszystkie dokumenty s─? dostarczone i decyzja pozytywna. Bierzemy niewielki kredyt. Zdolno??─? mamy na nieco ponad cztery razy taki. Co teraz b─?dzie... Pozabijam wszystkich z Millenium;>

daga 11.10.2011. 22:07

Ponad miesiac temu zaczeli??my starania o kredyt hipoteczny pod hipoteke mieszkania rodzic??w na kwot─? 120 tysi─?cy.Zdolnos─? mieli??my bez problemu,doch??d ??redni na gospodarstwo domowe ponad 5 tysi─?cy na rek─?.Kredyt mia?? byc "hipoteczny",po miesi─?cu czasu pani dzwoni do mojego meza(t??umacz─?c ??e zgubi??a m??j numer(!!!) i m??wi ??e decyzja jest odmowna.Powodem jest jednen z por─?czycieli.Dowiaduje si─? ??e kredyt by?? "na por─?czyciela" a nie hipoteczny i pani po prostu robi??a sobie co chcia??a.Wycena mieszkania rodzic??w by??a du??o wy??sza ni?? kredyt kt??ry chcieli??my uzyska─?,pani nie potrafi??a mi wyja??ni─? dlaczego mamy decyzje odmown─?.Z bankiem nie ma ??adnego kontaktu,telefony sa zazstrzezone,??askawie oddzwaniaj─? albo i nie,kontakt tylko przez maila,skandal.Obs??uga jest niekompetentna i nierozgarni─?ta.Beznadzieja,szkoda czasu i zachodu.

Lolek 10.10.2011. 19:08

Dla mnie przygoda z Millennium bardzo dobrze si─? zako??czy??a . Otrzyma??em kredyt w ci─?gu 2,5 tygodnia. W oddziale w Olkusz Pani Ula na bie??─?co informowa??a mnie na jaki etapie jest wniosek i kiedy mog─? si─? spodziewa─? decyzji .Jak r??wnie?? dopilnowa??a aby przy sk??adaniu wniosku nie brak??o jakiego?? dokumentu.

Iwona 03.10.2011. 15:28

Ja s??ysza??am, ??e ING ma dobr─? ofert─?. Kole??anka bra??a kredyt u Nich i decyzja szybka, rozliczenie transz bez problemu, og??lnie ok.

marta1 13.09.2011. 21:02

Witam! Ja z??o??y??am z m─???em dokumenty 1 sierpnia 2011 i nie mamy ??adnej wi─???─?cej odpowiedzi z banku. Doradca m??wi czeka─?! Zaczynam w─?tpi─?, ??e otrzymamy jak─?kolwiek decyzje w tym roku. Czy jest bank, kt??ry oferuje lepsze warunki i szybsz─? decyzj─??

Roztoka 08.09.2011. 23:10

BANK MILLENIUM - NIE POLECAM ! NA pocz─?tku wszystko niby ??adnie, schody sa po podpisaniu umowy, bank wymaga coraz wiecej dokument??w, niekt??re NIEREALNE. zwleka z wyp??atami transz kredytu,
ZAWSZE SI─? T?üUMACZY - PRAC─? ANALITYK??W. Wydaje si─? ze maj─? tylko jednego.Bo czas oczekiwania na odpowied?? to 10 dni !

bob budowniczy 08.09.2011. 22:54

millenium bank TRAGEDIA - przelew 2 transzy ! wg umowy na analize postepu pracy maj─? 4
dni robocze, czekam juz ponad tydzie?? i nic nikt nie wie, Status wniosku trwa
sprawdzanie dziennika budowy , ANALITYCY MILLENIUM chyba ??pi─? , albo bank specjalnie
przed??u??a wyp??at─? zebym czasem nie mia?? odsetek . Ekipy budowlane zrobii??y swoje a ja nie
mam czym zap??aci─?, NERWY, NERWY NIE PRZESPANE NOCE , NIE POLECAM TEGO BANKU, Z?üO??Y?üEM
WNIOSEK DO INNEGO O KREDYT , Millenium pozywam do s─?du o nie dotrzymanie umowy, SZOPKA
JAKA??.

mmmm 16.08.2011. 10:08

Z bankiem wsp????pracuj─? od 3 lat, tak samo jak wy czeka??am ponad 2,5mc na za??atwienie dokument??w,mia??am super zdolno??─? kredytow─? i wszystkie potrzebne dokumenty i nic to nie zmieni??o.Teraz bardzo ??a??uj─? tej wsp????pracy bo obs??uga jest niezbyt rozgarni─?ta, podaj─? ci─?gle nie prawdziwe informacje.Do tego wszystko by??o za darmo teraz p??ac─? 15 z?? za konto, 500 za jakikolwiek aneks.Brak jest jakiejkolwiek ch─?ci wsp????pracy z ich strony a przecie?? to wsp????praca na ca??e ??ycie.Nie polecam zdecydowanie, s─? o wiele lepsze banki i tak naprawd─? ta??sze i nastawione na d??ugoletni─? wsp????prac─? z klientem, poszukajcie.Ja niestety nie mog─? zmieni─? banku gdy?? mam kredyt we frankach i sami wiecie co si─? dzieje...

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


3 + 8 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: