Kredyt Hipoteczny


Cele kredytu hipotecznego w banku Millenium:

 • Budowa domu prowadzona systemem gospodarczym, realizowana przez dewelopera, sp????dzielni─? mieszkaniow─?, generalnego wykonawc─?,
 • Budowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, realizowana przez dewelopera b─?d?? sp????dzielni─? mieszkaniow─?,
 • Budowa domu ca??orocznego, po??o??onego na dzia??ce rekreacyjnej
 • Nabycie mieszkania lub domu od dewelopera, sp????dzielni mieszkaniowej lub osoby prywatnej,
 • Przekszta??cenie lokatorskiego sp????dzielczego prawa do lokalu we w??asno??ciowe sp????dzielcze prawo,
 • Wykup mieszkania komunalnego i zak??adowego,
 • Nabycie udzia??u w nieruchomo??ci,
 • Zakup nieruchomo??ci rolnej z posiadan─? zabudow─? siedliskow─?,
 • Zakup dzia??ki budowlanej (r??wnie?? z niedoko??czon─? budow─?
 • Nabycie od osoby fizycznej praw wynikaj─?cych z umowy o wybudowanie nieruchomo??ci mieszkalnej (przez dewelopera / sp????dzielni─? mieszkaniow─?)
 • Sfinansowanie tzw. wk??adu partycypacyjnego i/lub kaucji zabezpieczaj─?cej pokrycie nale??no??ci z tytu??u najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przez Towarzystwo Budownictwa Spo??ecznego (TBS).
 • Remont, modernizacja, rozbudowa domu lub mieszkania a tak??e adaptacja nieruchomo??ci niemieszkalnej na cele mieszkaniowe
 • Refinansowanie kredytu mieszkaniowego przez millenium a zaci─?gni─?tego w innym banku (z mo??liwo??ci─? kredytowania wydatk??w zwi─?zanych z udzieleniem kredytu na sp??at─?)
 • Kredyt Hipoteczny Biznes Millenium - kredyt hipoteczny dla przedstawicieli wolnych zawod??w przeznaczony na cel komercyjny
 • Po??yczka hipoteczna Millenium - ??rodki na dowolny cel

Waluta kredytu:

PLN

Maksymalny okres kredytowania:

35 lat

Maksymalna wysoko??─? kredytu:

do 90% warto??ci zabezpieczenia hipotecznego (w przypadku kredytu na budow─? domu warto??─? dzia??ki zaliczana jest przez Bank Millenium na poczet wk??adu w??asnego)

Sp??ata kredytu

 • Wakacje kredytowe: tak, raz na rok mo??na zawiesi─? sp??at─? jednej raty kapita??owo-odsetkowej.
 • Raty: mo??liwo??─? sp??aty mo??liwa w ratach r??wnych lub malej─?cych
 • Spos??b wyp??aty kredytu: jednorazowo lub w transzach

Zdolno??─? kredytowa w Bank Millenium

Akceptowane ??r??d??a dochod??w przez Bank:

 • Umowa o prac─?: ??rednia za ostatnie 3 miesi─?ce. Premie s─? akceptowane w 100%, nadgodziny w 100%.
 • Umowa na czas okre??lony jest akceptowana: tak, w jej przypadku wymagany jest przynajmniej 3-miesi─?czny okres trwania wstecz i 6-miesi─?czny do przodu.
 • Umowa zlecenia/o dzie??o: ??rednia za ostatnie 6 miesi─?cy. Umowy te musz─? by─? realizowane od minimum 6 miesi─?cy, ponadto bank wymaga o??wiadczenia o kosztach.
 • Dzia??alno??─? gospodarcza: je??li wniosek kredytowy jest sk??adany w drugiej po??owie roku bank bierze pod uwag─? ??redni─? za ostatnie 6 miesi─?cy i por??wnuje j─? do dochod??w z poprzedniego roku, w wypadku du??ych r????nic ca??y ten okres jest u??redniany. Je??li wniosek jest sk??adany do 30.IV to podstaw─? s─? dochody z poprzedniego roku. Wymagane jest prowadzenie dzia??alno??ci przez okres minimum 12 miesi─?cy.
 • Akceptacja dochod??w z zagranicy: tak

Kredyt hipoteczny w Millenium Banku:

Zalety:

 • konkurencyjne oprocentowanie
 • u??atwienia dla kredyt??w na budow─? domu (sfinansowanie ka??dego etapu budowy domu - jednoczesny zakup dzia??ki i budow─? domu, a tak??e budow─? do tzw. "stanu deweloperskiego" lub umo??liwiaj─?cego cz─???ciowy odbi??r domu; dzia??ka stanowi wk??ad w??asny; podstaw─? do wyliczenia maksymalnej kwoty kredytu jest przysz??a warto??─? nieruchomo??ci po wyko??czeniu;)
Wi─?cej informacji: http://www.kredyt-mieszkaniowy.info/millenium/
https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne
http://www.forum-kredytowe.pl/f133/bank-millenium-kredyt-hipoteczny-opinie-40106.html


Kredyt Hipoteczny - Millenium Bank - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
2.15 na 5
7 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

Borys 17.07.2017. 17:22

Chba najni??sze oprocentowanie i mar??a.

zoltan 30.07.2014. 16:36

zdecydowanie nie polecam kredytu w tym banku. Niestety kredyt u mnie zosta?? zaci─?gni─?ty rok temu i ju?? mam okazj─? si─? przekona─? o NIEPROFESJONALNO??CI pracownik??w! Gdyby mo??na by??o cofn─?─? czas, absolutnie drugi raz nie pope??ni??bym tego b??edu. Odradzam szczerze millenium.

Slawek 16.10.2013. 18:53

U mnie strasznie co chwil─? jakie?? dokumenty chc─?.
Mam ju?? dosy─?.Zmieniam bank.

s??owianka 17.08.2013. 20:23

BANK MILLENNIUM zapomnia?? napisa─?, ??e naci─?ga klient??w na dodatkowe koszty odmawiaj─?c bez podstaw wyp??aty transz kredytu, przez co op????nia budow─? (chodzi o to, by klient zap??aci?? 800 z?? za nowy koszotrys i 500 z?? za ka??d─? zmian─? w zapisach umowy) a nawet nara??a inwestora na straty finansowe (brak mozliwo??ci zamkni─?cia budowy domu z inststalacjami przed zim─? z powodu wstrzymania ostatniej transzy).
Argumentem jest rzekome NIEDOFINANSOWANIE BUDOWY, ale analityk raz uwa??a, ??e to jest 40 ty??, a kiedy indziej, ??e 20 ty?? - zupe??nie "na oko" wpisuj─?c do kosztorysu procentowo??─? wykonania prac.
Znajomo??c reali??w budowy przez analityk??w jest ??adna (??─?danie monta??u zakupionych gniazdek elektrycznych PRZED tynkami, czy wylanie jastrychu PRZED u??o??eniem ogrzewania pod??ogowego).
Zero kontaktu inwestora z analitykiem celem wyja??nienia niedoszacowania. Po??rednicz─?cy pracownik oddzia??u ma wszystko g??─?boko w czterech literach.

S??owianka 12.08.2013. 20:30

Moje przeboje z bankiem Millennium:

Jest to druga, identyczna sytuacja przy pr??bie wyp??aty transzy.
Wiedz─?c ju?? o tym, jak bank traktuje klient??w, z pro??b─? o wyp??at─? transzy wyst─?pili??my p????tora tygodnia wczesniej, aby m??c, w razie konieczno??ci uzupe??ni─? dokumenty. Przedstawili??my jako za??─?cznik zdj─?cia tego, co na budowie si─? zmieni??o oraz uzupe??niony dziennik budowy.
Analityczka z pustk─? we ??bie nawet nie obejrza??a przes??anych zdj─?─? z realizacji i kopi dziennika budowy. Wyci─?gn─???a zestawienie wydatk??w z zesz??ego roku (kiedy mieli??my stan surowy otwarty) i na tej podstawie orzek??a, ??e budowa jest niedofinansowana o 40 ty??. Aby nie zawraca─? sobie g??owy przed urlopem, informacj─? o odmowie, do oddzia??u nie wys??a??a w poniedzia??ek-wtorek-??rod─?-czwartek. Nie, ona wys??a??a to mailem w pi─?tek po 15-tej. Tak, aby??my my, jako klienci, nie mogli interweniowac przed jej wyjazdem.
Dopisa??a te?? w mailu, ??e przes??ali??my jej stare zdj─?cia. WTF? Zdj─?cia prezentowa??y ??wie??o ulo??one instalacje przed zakryciem ich tynkami.
A dzisiaj nikt w biurze analiz nie odbiera?? telefon??w przez godzin─?. Kasjerka zadzwoni??a na inny numer, to nikomu nie chcia??o si─? nasz─? spraw─? zaj─?─?.
Uznali, ??e nie mamy wykonanej instalacji elektrycznej (mimo zdj─?─? u??o??onej instalacji przed tynkami), bo nie mamy za??o??onych gniazdek elektrycznych na puszki. PRZED TYNKAMI?
Jakim trzeba by─? upo??ledzonym psychicznie by domaga─? si─? czego?? takiego?

Kiedy na miejscu z kasjerk─? zacz─?li??my sprawdza─? co zosta??o wykonane wg. zdj─?─? i wpis??w do dziennika 40 ty?? znalaz??o si─? raz dwa. Sama kasjerka by??a zdziwiona jak w takiej sytuacji mo??na by??o odmowi─? wyplaty transzy.

Do wyko??czenia domu (by odda─? dokumenty u starosty) brakuje mi ok. 70 ty??. Transza mia??a wynie??─? 100 ty??.
Jak nie zrobi─? instalacji ogrzewania i ocieplenia, to ??wie??o po??o??one tynki za 15 ty?? po zimie trzeba b─?dzie sku─?.
A w listopadzie tego roku ko??czy mi si─? termin na wybudowanie domu. Mam op????nienie ROK z powodu wcze??niejszej odmowy wyp??aty transzy (dok??adnie taki sam scenariusz by??) i teraz te?? za kilka dni strac─? wykonawc─?, kt??ry by?? zarezerwowany od wiosny. Czyli nie jestem w stanie sko??czy─? budowy do listopada.

l─?borczanka 04.08.2013. 21:45

Mam to samo,co demol

mms 29.05.2013. 11:26

millennium = masakra

napisa?? mms ┬? 2013-05-09, 18:35
ja mam niestety podobne do??wiadczenia z tym bankiem, ale opisze nasze przejscia od pocz─?tku..
postanowi??am wraz z m─?zem wzi─?─? kredyt hipoteczny w millennium na doko??czenie budowy naszego domku, kt??ry zaczelismy sami budowac bez zadnych kredyt??w ze srodk??w w??asnych. (budowa na poziomie 150 tys) chcieli??my wzi─?─? ok 120 tys na reszte. wszystko by??o w porz─?dku na pierwszej i drugiej wizycie w oddziale bankowym, wszelkie dokumenty za??atwili??my dosc szybko, bior─?c pod uwage prace naszych urz─?d??w:) decyzja kredytowa w 10 dni pozytywna, HURA - ale ..... no i w??asnie zacz─???o sie, do uzyskania kredytu trzeba spe??nic kilka warunk??w, kt??re by??y moim zdaniem bezsensowne, poniewaz mia??am dostarczyc dokumenty potwierdzaj─?ce pisma, kt??re da??am bankowi tydzien wczesniej ( ze napewno nic sie nie zmieni??o- paranoja), ale ok. wype??nilismy wszystkie dodatkowe punkty, mamy czekac g??ra dwa dni na odpowiedz, mija tydzien i cisza. W koncu po tygodniu telefon z banku i informacja ze operat szacunkowy, kt??ry wczesniej by?? zatwierdzony i by?? ok nagle jest do poprawki, poniewaz wedlug pani analityk z wa-wy nie uda nam sie skonczyc domu za 120 tys. (dodam ze by??o zaznaczone ze system gospodarczy itp). Musimy wzi─?─? conajmniej 160 tys kredytu albo wcale. Na szcz─???cie mamy zdolno??─? - zgadzamy sie i wype??niamy nowy wniosek. mamy znowu czekac 2-3 dni, mija znowu tydzie?? i nic. po dw??ch tygodniach decyzja jest pozytywna ale kosztorys w operacie szacunkowym ( robionym drugi raz przez rzeczoznawce z listy banku) jest zle zrobiony_ZNOWU-tym razem jest za duzo -TO CHYBA JAKIS ZART z tym bankiem. Juz nie wiem co mam myslec! Robi─? z nas idiot??w, doradcy w oddziale w banku nic nie wiedza i nie maj─? nic do powiedzenia, niby trzeba czekac, ale ile mo??na czekac.

Martita 12.03.2013. 16:25

ja te?? jestem bardzo zawiedziona Milenium to brak poczucia odpopowiedzialno??ci i naci─?ganie klient??w na kooszty .dorzdca chandlowy z??o??y?? nasz wniosek o kredyt hipoteczny w grudniu a my z m─???em wszystkie dokum─?ty w ??ierpniu 2013.Pani po??rednik getin banku zadzwoni??a do nas w styczniu ??e decyzja jest pozytywna trzeba tylko zap??aci─? za rzeczoznawc─? 800 z??. czekali??my na odpowiedz do dzi?? jest ju?? po??owa marca i si─? okaza??o ??e decyzja kredytowa jest przedawniona za??amka poprstu nie wiem co dalej ,czy kiedy?? kto?? mia?? tak─? sytuacj─? z tym bankiem prosz─? o odpowiedz i pomoc.

Julka 05.03.2013. 20:18

Ja r??wnie?? bardzo sobie chwal─? Millenium oddzia?? w Olkuszu. Sprawna obs??uga,informacja telefoniczna na ka??dym kroku itp. W ci─?gu 7 dni mia??am pieni─?dze na koncie.

karina 21.02.2013. 17:51

ja zm─?zem czekam na kredyt na doko??czenie budowy domu od sierpnia 20012 dwa tygodnie temu dostali??my telefon z banku Milenium, ??e decyzja jest pozytywna tylko trzeba zap??aci─? 800 z?? za wycene tej nieruchomo??ci .Czy kto?? potrafi mi pom??c.Bank wko??cu wyp??aci ten kredyt ,czy nie.Jak czytam te historie z bankiem to si─? przera??am

Piotr 29.01.2013. 10:44

Organizacja obs??ugi w tym banku jest poni??ej jakiejkolwiek krytyki. Mam kredyt hipoteczny w tym banku od 4 lat i uwa??am, ??e kategoria klient??w z kredytem hipotecznym to jest dla banku kategoria poza wszelkimi standardami.
W chwili obecnej jestem w trakcie za??atwiania zmiany zabezpieczenia na kredycie, poniewa?? zabezpieczenie kredytu by??o na 2 nieruchomo??ciach, jedn─? z tych nieruchomo??ci sprzedaj─? i chcia??bym sp??aci─? cz─???─? kredytu wcze??niej. Mam wra??enie ??e obs??uga klienta w niczym si─? nie orientuje i nic nie mo??e, jedyna osob─? "kompetentn─?" i najwy??szym guru, jest analityk, z kt??rym nie mo??na si─? osobi??cie komunikowa─?, tylko i wy??─?cznie przez obs??ug─?, kt??ra nie ma ??adnych kompetencji - s??u??y jedynie za po??rednika.
Tak wi─?c nikomu nie polecam tego banku ze wzgl─?du na z??─? organizacj─? obs??ugi klient??w, szczeg??lnie tych z kredytem.
Dla banku klient z kredytem jest jeleniem a nie lojalnym klientem, ale z takimi standardami d??ugo ten bank nie poci─?gnie.
Potwierdzam opinie innych os??b, je??li kto?? chce mie─? spokojne nerwy niech szerokim ??ukiem omija ten bank. A jak kto?? lubi by─? sponiewierany to ...droga otwarta

El??bieta 16.10.2012. 11:19

Beznadziejny bank i obs??uga. Za??atwiam sprawy po zmar??ym m─???u ju?? od miesi─?ca i nie wida─? ko??ca. Ciekawe czy nalicz─? sobie odsetki za nieterminow─? wyp??at─?, tak jak jest w umowie. Mam por??wnanie bo w innym banku taka sam─? spraw─? za??atwi??am w spos??b kompetentny przez tydzie??. Radz─? sie zastanowi─? przy wyborze tego banku.

Kitka 14.06.2012. 22:22

Do Millennium zg??osili??my si─? z m─???em po kredyt hipoteczny na budow─? domu w RnS w wysoko??ci 330 000 z?? na 25 lat.
Najpierw panie milutkie, wszystko szybko, pi─?knie, ??adnie. Ma??e schody zacz─???y si─? jak sk??adali??my potrzebne dokumenty do tego, aby dosta─? od nich ofert─?. Pani przyjmuj─?ca od nas wniosek ??lamazarna, bez przerwy chodzi??a si─? o co?? pyta─?. Zapali??a mi si─? ma??a czerwona lampeczka, bo to w ko??cu instytucja zaufania publicznego ,wi─?c s─?dzi??am, ??e profesjonalizm to podstawowa cecha ka??dego banku, ale c????...
Ka??─? wype??nia─? kosztorys budowy, ale tak jest w ka??dym banku, ale opr??cz tego zmuszaj─? do wype??nienia kosztorysu wyko??czenia, kt??ry jest w zasadzie tym samym co kosztorys budowy, chyba tylko dwie pozycje si─? r????ni??y z czego jedna nas nie dotyczy??a i panie si─? upiera??y, ze mamy to wype??ni─?. R─?ce mi opad??y i oczywi??cie tego nie wype??ni??am, bo nie wiem na jakiej podstawie mia??am sobie dwa razy zrobi─? np przy??─?czenie gazowe b─?d?? wodne...ale jak wida─? panie w banku s─? m─?drzejsze...brak mi s????w, mia??am wra??enie, ??e one wprost nie znaj─? tych wniosk??w i same nie wiedz─? jakich bzdur wymagaj─?.
Odpowied?? na wniosek dostali??my w zasadzie szybko, bo gdzie?? po tygodniu, ale...musia??am si─? doprasza─? o harmonogram sp??aty, kt??ry dosta??am po dw??ch dniach, ale bez uwzgl─?dnienia rodziny na swoim...Opr??cz tego analityk wymaga jak to ju?? by??o wspomniane wcze??niej dostarczenia dokument??w kt??re s─? nie do dostarczenia. Wymy??li?? sobie, aby architekt koniecznie napisa?? aneks do projektu budowlanego ile jest ??─?cznie powierzchni u??ytkowej ( pow u?? jest w projekcie, ale nie w ca??o??ci tylko oddzielnie parter i oddzielnie pi─?tro, ale starczy doda─? jedno do drugiego i w ten oto prosty spos??b wychodzi powierzchnia ??─?czna :)), najlepiej ??eby im policzy?? ile b─?dzie kosztowa─? m2, jak─? norm─? stosowa?? w wyliczaniu pow u?? i ??ebym zanios??a to do gminy i osoba kt??ra wydawa??a decyzj─? o pozwoleniu na budow─? podst─?plowa??a mi to.Kobitka od decyzji w gminie parskn─???a ??miechem i powiedzia??a, ??e jej to nie dotyczy, jej to nie obchodzi jaka to norma i ile jest pow u?? i ona tego nie podpisze, tym bardziej, ??e ka??dy aneks do projekty jest r??wnoznaczny ze zmian─? a to ??adn─? zmian─? nie jest. Nie omieszka??am skomentowa─? tego wszystkiego bani z Millennium, ??e zosta??am wy??miana na co us??ysza??am, ??e w takim razie mam napisa─? o??wiadczenie, ??e gmina odm??wi??a mi podpisania tego pisma. W mi─?dzyczasie podes??a??am im ofert─? z Pekao SA, bo mar??a by??a ni??sza. Na odpowied?? z MIllennium czeka??am ze 3 dni. Zeszli z mar??y 1,19% do 1,05%, ale tylko na okres 3 lat a potem znowu powr??t do 1,19%. Odpowied?? jak to u nich wida─? w zwyczaju znowu bez harmonogramu...
Bank Pekao zaoferowa?? nam mar??─? 1,15% przez ca??y okres kredytowania.
Nie zdecydowali??my si─? na Millennium g????wnie po przeczytaniu negatywnych opinii na ich temat, kt??re okaza??y si─? bardzo podobne do naszych odczu─?.
Podsumowuj─?c:
-poczucie braku profesjonalizmu w tym banku
-podchodz─? do wszystkiego mechanicznie, o wszystko trzeba si─? doprasza─?
-odpowiedzi nie s─? natychmiastowe, kontakt tylko mailowy, bo swoich telefon??w nigdzie nie podaj─? a dzwoni─? z zastrze??onego
-brak indywidualnego podej??cia do klienta
-straszna papierologia, wymagaj─? cud??w a sami nie daj─? zupe??nie nic od siebie
G????wn─? przyczyn─? opr??cz wy??szej mar??y by?? chyba strach przed tym, ??e wejdziemy na min─?, podpiszemy umow─? a oni b─?d─? wymy??la─? ci─?gle jakie?? nowe dokumenty do dostarczenia i b─?d─? robi─? pod g??rk─? a my nie mamy na to ani czasu ani ochoty.

jak 12.06.2012. 17:17

Cz─?sto narzekamy na to, jak d??ugo bank "przerabia" nasze dokumenty w celu uzyskania kredytu. Ja mam gorzej. Bra??em kredyt b─?d─?c w zwi─?zku ma????e??skim, czyli do swojego konta musia??em dopisa─? swoj─? ex. Prosto,??atwo i przyjemnie. Jeden m??j podpis dane osoby dopisanej do konta i wszystko gra. Za??atwienie wszystkich potrzebnych dokument??w, najcz─???ciej na zasadzie- analityk ??yczy sobie...-przypomina??o poligonowy tor przeszk??d w b??ocie. W ko??cu uzyska??em kredyt zaci─?gni─?ty w CHF. Sp??aca??em i sp??acam nadal.Po 3 latach rozw??d. No ale kredyt pozosta??. ??adnej komunikacji opartej na zasadach logiki z bankiem. Na moje pytanie, czy mog─? przewalutowa─? kredyt-odpowied?? tak, ale z ma????onk─?-odpowiedzia??em, ??e jeste??my po rozwodzie,. Kazano mi przynie??─? wyrok. Przynios??em. Okaza??o si─?, ??e aby z??o??y─? tak─? dyspozycje musz─? to zrobi─? z ex-ma????onk─?. Ok. Sp??aca??em nadal. Min─???y kolejne 2 lata. Chcia??em sp??aci─? kredyt . Uda??em si─? do plac??wki banku, gdzie mi??a pani, kt??ra wcze??niej przeczo??ga??a mnie w czasie za??atwiania kredytu, odpowiedzia??a, ??e oczywi??cie mog─? dokona─? sp??aty i zamkn─?─? kredyt. Przela??em pieni─?dze na konto i pe??en entuzjazmu uda??em si─? do banku, gdzie ta sama mi??a pani stwierdzi??a, ??e musi by─? przy tym ??ona!? Na moje pytanie po co stwierdzi??a, ??e tak jest w regulaminie. W??wczas okaza??o si─?, ??e mam nieregulaminow─? ??on─?, czyli now─?. No i ta sama pani, ju?? nie tak mi??a po tym jak nie wytrzyma??em i ja lekko zwymy??la??em za brak kompetencji powiedzia??a ,??e nie mog─? jednak tego kredytu sp??aci─?, bo nie jestem jestem w??a??cicielem/jedynym/ mieszkania. Co prawda nie rozumia??em i nadal nie rozumiem co ma sp??ata kredytu do prawa w??asno??ci, ale c???? nie jestem bankowcem wiec si─? nie znam. Dokonali??my podzia??u maj─?tku. Mam prawo w??asno??ci do mieszkania i nadal nie mog─? sp??aci─? pozosta??ej kwoty i zamkn─?─? kredyt!!!!!
Potrzebna jest zgoda ex ma????onki, kt??ra zgodzi??a si─? na odpisanie jej od kredytu. Zosta??o do sp??aty 75yt??. z?? Znowu musia??em lata─? jak idiota z papierami w z─?bach i od bankowego analityka uzyska??em odpowied??, ??e nie mam zdolno??ci kredytowej!??! Chcia??bym go pozna─? by wiedzie─? czy on ma jakiekolwiek zdolno??ci intelektualne, ale nie chc─? mi da─? jego namiar??w. Ten sam idiotyczny bank w dniu wczorajszym na podstawie identycznych papier??w i danych, jakie otrzyma?? ??w analityk wylicza mi zdolno??─? kredytow─? na 390tysi─?cy!!!!
Zna kto?? klucz do ichniego rozumu?
Mnie po prostu opadaj─? r─?ce. Wp??aty got??wkowej r??wnie?? nie chc─? przyj─?─?! Co jest?
Kto chce mie─? zszargane nerwy niech si─? u nich zad??u??a. Kto ma cho─? odrobin─? szacunku do siebie niech omija ten bank z daleka.

Ela 21.05.2012. 22:44

jestem klientka banku M od 2002 r i nasza wspopraca jest OK.
ale chcia??am napisacc ze opinia napisana przez Demola jest jak powiesc sensacyjna z zajawkami horroru. pomimo ciezkich przejsc z bankiem to fajnie sie czyta??o, wrecz z zapartym tchem i oczekiwaniem na szczesliwe zakonczenie:)))))
pozdrawiam

<< Pierwszy < Poprzednia [1 / 5] Nast─Öpna > Ostatni >>

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


1 + 3 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: