Po??yczka hipoteczna


kredyt mieszkaniowy mbanku

Cele po??yczki hipotecznej

  • ??rodki na wybrany, dowolny cel konsumpcyjny (niemieszkaniowy)

Waluta kredytu

mBank udziela po??yczki hipotecznej w nast─?puj─?cych walutach: PLN, EUR ,USD i GBP.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat.

Dokumenty

Poza standardowymi dokumentami (dotycz─?cymi kredytu hipotecznego) w przypadku po??yczki hipotecznej mBank wymaga:
  • aktualny (wydany nie wcze??niej ni?? 60 dni przed wydaniem decyzji kredytowej) odpis ksi─?gi wieczystej prowadzonej dla nieruchomo??ci,
  • wypis z Rejestru Grunt??w i Budynk??w, w przypadku, gdy przedmiotem zabezpieczenia po??yczki jest nieruchomo??─? gruntowa zabudowana domem jednorodzinnym lub dzia??ka budowlana (do wgl─?du wraz z kserokopi─?),
  • dokument potwierdzaj─?cy dopuszczenie do u??ytkowania nieruchomo??ci b─?d─?cej przedmiotem zabezpieczenia po??yczki (np. pozwolenie na u??ytkowanie, itp.),
  • za??wiadczenie ze sp????dzielni mieszkaniowej potwierdzaj─?ce aktualny stan prawny ograniczonego prawa rzeczowego oraz brak zad??u??e?? na przedmiotowym ograniczonym prawie rzeczowym, je??li przedmiotem zabezpieczenia po??yczki jest sp????dzielcze w??asno??ciowe prawo do lokalu mieszkalnego.

W przypadku, gdy po??yczka jest przeznaczona na sp??at─? zad??u??enia z tytu??u kredyt??w lub po??yczek, zaci─?gni─?tych w innych bankach, dodatkowo wymagane jest z??o??enie o??wiadczenia wierzyciela o wysoko??ci aktualnego zad??u??enia wraz z opini─? o Kredytobiorcy/Po??yczkobiorcy i opisem przyj─?tych zabezpiecze?? kredytu/po??yczki, numerem rachunku, na kt??ry nale??y przekaza─? ??rodki tytu??em sp??aty kredytu/po??yczki oraz o??wiadczeniem banku, i?? po sp??acie przyj─?te zabezpieczenia kredytu/po??yczki zostan─? zwolnione.

Inne parametry

Poza tym reszta parametr??w po??yczki hipotecznej mbanku podobna jest jak dla kredytu hipotecznego mbanku .


Po??yczka hipoteczna - mBank - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
2.5 na 5
2 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


5 + 6 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: