Kredyt konsolidacyjny


kredyt mbanku

Cele kredytu konsolidacyjnego (refinansowego)

  • sp??ata zobowi─?za?? w innych bankach z tytu??u kredyt??w konsumpcyjnych w tym samochodowych, linii odnawialnych w rachunku, kart kredytowych i kredyt??w mieszkaniowych

Waluta kredytu

mBank udziela po??yczki hipotecznej w nast─?puj─?cych walutach: PLN, EUR ,USD i GBP.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat.

Wysoko??─? kredytu

Maksymalny kwota kredytu wynosi do 75% warto??ci zabezpieczenia hipotecznego.

Dokumenty

Poza standardowymi dokumentami (dotycz─?cymi kredytu hipotecznego) w przypadku kredytu konsolidacyjnego mBank wymagane jest:
  • o??wiadczenie wierzyciela o wysoko??ci aktualnego zad??u??enia wraz z opini─? o Kredytobiorcy i opisem przyj─?tych zabezpiecze?? kredytu i/lub kserokopi─? umowy kredytowej wraz z harmonogramem sp??at i o??wiadczeniem Wnioskodawcy o wysoko??ci aktualnego zad??u??enia i opisem aktualnych zabezpiecze?? kredytu lub opinii z banku kredytuj─?cego b─?d?? innych dokument??w potwierdzaj─?cych prawid??ow─? obs??ug─? kredytu zaci─?gni─?tego w innym banku przed zawarciem umowy kredytowej,
  • aktualny (wydany nie wcze??niej ni?? 60 dni przed wydaniem decyzji kredytowej) odpis ksi─?gi wieczystej prowadzonej dla nieruchomo??ci/ograniczonego prawa rzeczowego,
  • je??eli dla nieruchomo??ci/ograniczonego prawa rzeczowego nie ma urz─?dzonej ksi─?gi wieczystej inne dokumenty potwierdzaj─?ce stan prawny nieruchomo??ci,
  • w przypadku, gdy przedmiotem zabezpieczenia kredytu jest ograniczone prawo rzeczowe, dla kt??rego nie zosta??a urz─?dzona ksi─?ga wieczysta Ô?? za??wiadczenie ze sp????dzielni potwierdzaj─?ce ten fakt oraz stwierdzaj─?ce, ??e brak jest przeszk??d do urz─?dzenia dla tego ograniczonego prawa rzeczowego ksi─?gi wieczystej, a tak??e potwierdzaj─?ce prawo Wnioskodawcy do sp????dzielczego prawa do lokalu/domu jednorodzinnego oraz brak zad??u??e?? na w/w ograniczonym prawie rzeczowym,
  • wypis z Rejestru Grunt??w i Budynk??w - gdy przedmiotem zabezpieczenia jest dzia??ka gruntu, zabudowana lub niezabudowana.

Inne parametry

Poza tym reszta parametr??w kredytu konsolidacyjnego mbanku podobna jest jak dla kredytu hipotecznego mbanku .


Kredyt konsolidacyjny - mBank - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
4 na 5
1 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

thisaway 04.03.2010. 21:56

purchase cialis [url="http://www.arkcalledearth.org/"]purchase cialis[/url] http://www.arkcalledearth.org/ purchase cialis =)

bryndal 31.12.2008. 16:05

ja tam z kredytu konsolidacyjnego w mbanku jestem zadowolony pocz─?tek by?? ci─???ki, ale potem posz??o g??adko.

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


4 + 3 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: