Kredyt hipoteczny dla firm


kredyt mieszkaniowy mbanku

Cele kredytu

Kredyt hipoteczny dla firm w mBanku, przyznawany jest na finansowanie dzia??alno??ci gospodarczej, w szczeg??lno??ci dotyczy:
 • finansowania bie??─?cych potrzeb, zwi─?kszenia ??rodk??w Kredytobiorcy na finansowanie maj─?tku obrotowego,
 • finansowania nak??ad??w zwi─?zanych z prowadzon─? dzia??alno??ci─? gospodarcz─?, kt??rych celem jest stworzenie nowego lub powi─?kszenie istniej─?cego maj─?tku trwa??ego, w szczeg??lno??ci na:
  • zakup lub modernizacj─? sprz─?tu, nabywanie maj─?tku trwa??ego,
  • zakup, budow─?, rozbudow─? lub modernizacj─? obiekt??w,
  • refinansowanie nak??ad??w inwestycyjnych poniesionych w okresie do 6 miesi─?cy przed z??o??eniem wniosku kredytowego,
  • refinansowania kredyt??w/po??yczek zaci─?gni─?tych z przeznaczeniem na rozw??j i finansowanie prowadzonej dzia??alno??ci gospodarczej, a w szczeg??lno??ci kredyt??w/po??yczek udzielonych przez instytucje i organizacje, dzia??aj─?ce na terenie Polski i Unii Europejskiej, wspieraj─?ce rozw??j ma??ych i ??rednich przedsi─?biorstw.

By otrzyma─? kredyt, trzeba spe??ni─? nast─?puj─?ce warunki:

 • ze wzgl─?du na form─? prawn─? firmy: przedsi─?biorca jednoosobowy; sp????ki: cywilna, jawna, partnerska; wolne zawody - dzia??alno??─? wykonywana osobi??cie
 • Prowadzenie dzia??alno??ci gospodarczej co najmniej przez 12 miesi─?cy
 • Posiadanie rachunku bankowego co najmniej przez 12 miesi─?cy
 • Generowanie w badanym przez bank okresie dodatniego wyniku finansowego (dopuszczane jest wykazywanie straty najwy??ej w pierwszym p????roczu badanego okresu)

Waluta kredytu

mBank udziela kredytu hipotecznego w nast─?puj─?cych walutach: PLN, CHF, EUR ,USD.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania wynosi 20 lat .

Wysoko??─? kredytu

Maksymalna wysoko??─? kredytu hipotecznego w mBanku wynosi 4 000 000 PLN .

Oprocentowanie kredytu

Stopa referencyjna kredyt??w w mbanku to:

 • PLN: WIBOR 3M
 • CHF, EUR, PLN: LIBOR 3M

Op??aty, prowizje, ubezpieczenia

 • Prowizja za przyznanie kredytu: od 0% do 5% kwoty kredytu
 • Prowizja za wcze??niejsza sp??at─? kredytu: 0
 • Prowizja za przewalutowanie: 0
 • Op??ata za zwi─?kszenie kwoty kredytu: 2% kwoty podwy??szenia
 • Op??ata za promes─?: 150 PLN
 • Op??ata za aneks: 50 PLN
 • Ubezpieczenie pomostowe: jednorazowa prowizja 0,2% kwoty kredytu

Zdolno??─? kredytowa

Akceptowane ??r??d??a dochod??w przez mBank:

 • Dzia??alno??─? gospodarcza:: ??rednia za ostatnie 12 miesi─?cy; samozatrudnienie - prowadzenie dzia??alno??ci gospodarczej minimum 3 miesi─?ce

Zaleg??o??ci w BIK:

Wymagana jest pozytywna ocena .

Zalety i wady oferty

Zalety:

 • d??ugi okres kredytowania - do 20 lat
 • mo??liwo??─? dokonania wcze??niejszej sp??aty kredytu, bez jakichkolwiek dodatkowych prowizji i op??at
 • brak prowizji za przewalutowanie
 • szybka weryfikacja wniosku kredytowego - przy kwocie powy??ej 500 000 PLN weryfikacja trwa do 7 dniKredyt hipoteczny dla firm - mBank - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
4 na 5
1 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


8 + 1 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: