Kredyt Hipoteczny


kredyt bank

Cele kredytu hipotecznego w Kredyt Banku:

  • Zakup lub budowa domu, mieszkania, kupno dzia??ki , remont lub modernizacja
  • Sp??ata kredytu mieszkaniowego zaci─?gni─?tego w innym banku
  • Po??yczka hipoteczna KredytBank - ??rodki na dowolny cel

Waluta kredytu:

PLN

Maksymalny okres kredytowania:

PLN: do 40 lat, maksymalnie do 70 roku ??ycia najm??odszego kredytobiorcy

Maksymalna wysoko??─? kredytu :

PLN: do 100% warto??ci nieruchomo??ci

Oprocentowanie, prowizje, ubezpieczenia

Oprocentowanie - stopa referencyjna:

dla PLN: WIBOR 3M

Zdolno??─? kredytowa w Kredyt Bank:

Akceptowane ??r??d??a dochod??w:

Umowa o prac─?: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 3 miesi─?ce ; umowa na czas okre??lony tak, je??li trwa ju?? od 6 miesi─?cy i b─?dzie jeszcze przez 6 miesi─?cy
Umowa zlecenia/o dzie??o: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 12 miesi─?cy
Dzia??alno??─? gospodarcza: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 12 miesi─?cy (wymagane jest prowadzenie dzia??alno??ci przez okres min. 12 miesi─?cy)

Akceptacja dochod??w z zagranicy:

tak, z kraj??w z UE


Kredyt Hipoteczny - Kredyt Bank - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
4 na 5
1 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

Interpretation 11.09.2012. 09:50

Starali??my si─? z m─???em o kredyt hipoteczny na 200 tys z??. Jednym z pierwszych bank??w, gdzie otrzymali??my pozytywn─? decyzj─? by?? w??a??nie KB, postawi?? 4 warunki do spe??nienia, alby otrzyma─? kredyt, wszystkie spe??nili??my (w tym ui??cili??my ju?? obowi─?zkow─? op??at─? w kwocie 300z?? na rzeczoznawc─?), postawili kolejne dwa warunki do otrzymania kredytu (ponownie je spe??nili??my) i tu sprawa powinna si─? zako??czy─? pozytywnie... ale niestety, KB zacz─??? wymy??la─? kolejne warunki do otrzymania kredytu, kt??rych si??─? rzeczy nie byli??my ju?? w stanie spe??ni─?. Po ka??dorazowym doniesieniu kolejnych dokument??w (gdzie mieli??my ju?? wcze??niej pozytywn─? decyzj─?), KB ??─?da?? kolejnych. W ko??cu po 1,5 miesi─?ca otrzymali??my negatywn─? decyzj─?!!! A op??ata za rzeczoznawc─? nie zosta??a nam zwr??cona, mimo tego, ??e my ze swojej strony spe??nili??my warunki, kt??re okre??lone by??y w pierwszej decyzji!!! Nadal z nimi walcz─? o odzyskanie tych pieni─?dzy. Jest to niepowa??ne traktowanie klienta!!! Na szcz─???cie jednocze??nie sk??adali??my dokumenty do kilku bank??w i wczoraj ju?? podpisali??my umow─? z Getin Bankiem, kt??ry w przeciwie??stwie do KB nie wymaga posiadania dodatkowych produkt??w, typu: obowi─?zkowe ubezpieczenie na ??ycie - kolejne 55z?? miesi─?cznie, karta kredytowa z min. 500z?? obrotem/miesi─?c, konto z minimalnymi wp??ywania 2400z??/mies itp.

Jest to niedorzeczne, aby w taki spos??b traktowa─? klienta. Na szcz─???cie przy podpisywaniu umowy przedwst─?pnej "dali??my sobie" a?? 3 miesi─?ce na za??atwienie formalno??ci, w przeciwnym razie przez opiesza??o??─? tego banku straciliby??my zaliczk─?!!!

Nie polecam!!! (mowa o KB w Toruniu)

pawel 07.02.2012. 17:47

BANK TEN A ANALITYCY TO JUZ CALKIEM POMYLKA. CALY CZAS KAZA DOSYLAC JAKIES DOKUMETY

piotr s. 29.12.2011. 14:48

Witam
Ja zamierza??em wzi─?─? kredyt (oddzia?? w Gliwicach przy ul. Dworcowej), ale si─? nie uda??o, gdy??.....:
1) obiecywany przez pani─? kierownik 2-tygodniowy termin rozpatrywania wniosku "prostego kredytu" wyd??u??y?? si─? do 5 tygodni
2) sama pani kierownik nie spieszy??a si─? z powiadomieniem mnie o potrzebie korekcji danych w dokumentach, co pewnie ma zwi─?zek z tym, i?? sama stwierdzi??a, ??e "b─?d─?c kierowniczk─? filii, nie mam plan??w sprzeda??owych, wi─?c ja si─? nie musz─? spieszy─?"
Dodatkowo pani kierownik twierdzi??a, i?? termin rozpatrywania wniosk??w w innych bankach trwa nawet do 3 miesi─?cy, przy czym nie wiem sk─?d takie informacje pani posiada??a, bo m??j wniosek w ING rozpatrzyli w 1 tydzie??.
Koniec ko??c??w kredyt zosta?? przyznany, ale ju?? po terminie kt??ry mnie obligowa??, ale na szcz─???cie mia??em ju?? podpisan─? umow─? w innym banku.
W zwi─?zku z powy??szym nie polecam banku, a ju?? tym bardziej tego oddzia??u.
Pozdrawiam

Krzysztof 05.12.2011. 08:50

Najpierw trzeba kredyt dosta─?. Moje do??wiadczenia z KB m??g??bym zamkn─?─? w kilku s??owach; opiesza??o??─?, arogancja, lekcewa??enie.
Wyliczenia do odmownej odpowiedzi zaj─???y im trzy miesi─?ce. Konkurencja radzi sobie w czasie przynajmniej trzykrotnie kr??tszym. Dostrzegam pewn─? rozbie??no??─? mi─?dzy reklamowymi spotami, a podej??ciem pracownik??w do klienta. Nie polecam.

mayena 04.08.2009. 15:33

Nie polecam Kredyt Banku nikomu. Pracownicy bez mojej wiedzy wyprowadzili mi z konta 2 000 i op??acili jakiej?? firmie nale??no??ci w Urzedzie Skarbowym. Po mojej interwencji oddali, ale op??at za transakcje nie chcieli oddac. Mam od kilku lat podpisana umowe ze co mie??. maja mi wp??aca─? kwote na inne konto. I co ? Nagle zaczeli wp??aca─? co 3 mie??. i napisali do mnie ??e to moja wina, ich to nic nie obchodzi. Uciekajcie z tego banku.

damian 23.04.2009. 17:06

Mam w kredyt banku, 240000 na 30 lat w CHF od 2 lat. Zmieniaj─? oprocentowanie co 3 m-ce, ludzie w oddziale bardzo mili i rzetelni, ale panie w okienkach to fakt cz─?sto zakr─?cone. Troch─? brakuje informacji o stanie mojego rachunku wp??at, ka??─? sobie za to p??aci─? - za??o??y─? konto, ale og??lnie polecam. Aha spread maja bardzo wysoki - rozb??j normalnie.

kb 22.04.2009. 13:29

mam kredyt w Kredyt Banku - 330 ty??, chcia??am przewalutowac na franka - bank wycofa?? si─? z kredyt??w walutowych - jak "przenie??─? "taki kredyt do innego banku - oczywi??cie po to by by?? w franku, chcia??abym powi─?kszyc go jeszcze z 50 ty?? z??.


Robili??cie cos takiego ? jak to ugry??─? ?

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


9 + 2 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: