Kredyt Hipoteczny


ing bank

Cele kredytu hipotecznego ING Bank:

  • Zakup nowego mieszkania lub domu,
  • Zakup u??ywanego mieszkania lub domu,
  • Budowa domu,
  • Remont domu lub mieszkania,
  • Zakup dzia??ki
  • Kredyt konsolidacyjny ING - sp??ata kredyt??w z innych bank??w (w tym kredytu hipotecznego)
  • Po??yczka hipoteczna ING - pieni─?dze na dowolny cel konsumpcyjny

Waluta kredytu:

PLN

Maksymalny okres kredytowania:

PLN: do 35 lat

Maksymalna wysoko??─? kredytu :

do 80% warto??ci nieruchomo??ci

http://www.forum-kredytowe.pl/f133/ing-bank-slaski-kredyt-hipoteczny-opinie-40546.html - ing kredyt hipoteczny opinie na forum

Oprocentowanie, prowizje, ubezpieczenia

Oprocentowanie - stopa referencyjna:

dla PLN: WIBOR 6M

Sp??ata kredytu:

Raty:

mo??liwo??─? sp??aty mo??liwa w ratach r??wnych lub malej─?cych

Karencja w sp??acie kredytu:

do 24 miesi─?cy

Zdolno??─? kredytowa w ING Bank ??l─?ski

Akceptowane ??r??d??a dochod??w przez ING:

Umowa o prac─?: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 3 miesi─?ce, na czas nieokre??lony - sta?? min. 3 miesi─?ce
Umowa na czas okre??lony: jest akceptowana je??li , sta?? wynosi minimum 6 miesi─?cy i okres obowi─?zywania umowy min. 12 miesi─?cy w prz??d
Umowa zlecenia/o dzie??o: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 12 miesi─?cy;
Dzia??alno??─? gospodarcza: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 12 miesi─?cy

Mo??liwo??─? ??─?czenia dochod??w z osobami trzecimi:

tak

Zaleg??o??ci w BIK:

Bank akceptuje zaleg??o??ci z zakresu 0-30 dni.

Kredyt Hipoteczny - ING - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
3.55 na 5
7 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

Anonymous 23.04.2012. 11:01

Witam,

Kredyt hipoteczny sp??acam od roku. Otrzyma??em go bardzo szybko, zgodnie z procedurami i wszystkimi formalno??ciami chyba wyrobi??em si─? w 3 tygodnie maksymalnie do miesi─?ca. Jak na moje wymagania bardzo dogodna umowa, wcze??niejsze sp??aty bez kar, wybra??em ofert─? ni??sza mar??a rat malej─?cych. Biuro obs??ugi dzia??a bardzo dobrze i profesjonalnie, po drodze jedna reklamacja, kt??ra zosta??a pomy??lnie za??atwiona zgodnie z oczekiwaniami. Jedyne co mnie niepokoi to wzrost warto??ci rat co ka??de 6 miesi─?cy (wibor 6M). W zwi─?zku z tym, ze raty mia??y male─? to malej─?, ale co 6 miesi─?cy rata pocz─?tkowa ro??nie o oko??o 30-40z?? przy kredycie 120 tys. i patrz─?c na symulacj─? rat na stronie internetowej ING to mo??na si─? tylko niepokoi─?. Z dnia na dzie?? oprocentowanie jest co raz wi─?ksze.

Anonim 03.04.2012. 17:41

wniosek sk??adali??my za po??rednictwem Open Finance do 4 bank??w. Mimo nie za wysokich dochod??w przyznali nam w ka??dym banku. ostatecznie wybrali??my ING, wszystko zaj─???o nam oko??o 2-3 miesi─?ce. Og??lnie p??acimy 1,5 roku i jest OK. Kredyt na 130 tys, 100 tys wk??ad w??asny. Faktycznie sporo zani??yli warto??─? nieruchomo??ci. Jedyny mankament to taki, ze co 6 m-cy podwy??ka raty o jakie?? 40 z??. (przez 1,5 roku rata wy??sza o 120 z??). Kole??anka ma kredyt w tej samej wysoko??ci w PKO BP, brany 2 m-ce wcze??niej, a rat─? ma zaledwie par─? z??oty wi─?ksz─?...

anna 03.03.2012. 21:09

Witam wszystkich na tym forum. Je??li chodzi o nas to decyzj─? otrzymali??my w 2 miesi─?ce nawet bez problem??w. Fajna umowa ("wakacje kredytowe", refinansowanie, przed??u??enie okresu sp??aty-w razie k??opot??w), niska rata- niestety gdy zacz─???y si─? k??opoty finansowe po utracie pracy pi─?kne przesta??o by─? pi─?kne. Pisali??my pisma, dzwonili??my nawet pojechali??my do ich oddzia??u do innego miasta. Na pisma odpisali ??e nic si─? nie da zrobi─? a je??li chodzi o rozmow─? to nagle okaza??o si─? ??e tu nie spotykaj─? si─? z klientami i nikt osobi??cie z nami nie porozmawia. Stan─?li??my na nogi i zacz─?li??my nadp??aca─? a tu niespodzianka bank za??yczy?? sobie 50ty?? jednorazowo. Zn??w pisali??my ??e taka kwota jest za du??a itd ale raty b─?dziemy p??aci─? i kolejna niespodzianka bank wypowiedzia?? umow─? i odda?? spraw─? do komornika. Nie chc─? rozmawia─? i nie id─? na r─?k─? tak jak napisali w umowie - uwa??ajcie tu trzeba tylko p??aci─? k??opoty finansowe nawet chwilowe nie wchodz─? w gr─? chyba ??e chcecie zosta─? bezdomni.

dorota 19.02.2012. 15:14

Nie masz racji Ing ma naprawd─? bardzo dobra ofert─? produkt??w hipotecznych, mo??e trafi??e?? na jakiego?? fatalnego doradc─?...

klient ING 28.01.2012. 03:31

Zdecydowanie nie polecam, wr─?cz odradzam w 100 % z korzystania z us??ug tego Banku. Przechodz─?c do sedna :
- zarobki miesi─?czne wsp??lnie z ma????onk─? na poziomie 20 tys. z??otych
- z??o??ony wniosek o po??yczk─? hipoteczn─? na konsolidacj─? 3 kredyt??w (z tego jeden samochodowy)
- warto??─? dzia??ki pod zabezpieczenie wed??ug wyceny ING 440 tys. z??otych
- wnioskowany kredyt 320 tys. z??otych
- zdolno??─? kredytowa znacznie przewy??szaj─?ca ??redni─? wymagan─? na taki kredyt.
I teraz zaczyna si─? cudowna bajka z ING, ilo??─? zebranej dla nich dokumentacji przekracza??a ilo??─? stron jak w encyklopedii PWN , wniosek rozpatrywany 3 razy przez oko??o 5 miesi─?cy, wiecznie nale??a??o donosi─? dokumenty, nawet te najbardziej bzdurne, zupe??nie nie zwi─?zane ze spraw─?.
Konkluzja : bank naci─?ga nas na kredyt got??wkowy, obiecuj─?c, ??e miesi─?c p????niej przyzna po??yczk─? hipoteczn─? i ten kredyt skonsoliduje z pozosta??ymi. Po kolejnym miesi─?cu wydawa??o si─?, ??e to sprawa formalna, wniosek ponownie uruchomiony. Odpowied?? ING - odmowa konsolidacji, domowa przyznania po??yczki hipotecznej. Konkluzja : zostali??my z kolejnym kredytem got??wkowym. Moje zdanie : nabici w butelk─? na maksa.
Rada : uwa??aj na ING.
Co zrobi─? : p??j??─? do PKO BP lub Getin banku.
To by??a nagroda od ING za obroty na koncie prywatnym oko??o 300 tys. rocznie, oraz za obroty na koncie firmowym sp????ki (w naszych r─?kach pakiet 54 % udzia????w) na kwot─? oko??o 10 mln z??otych

Anna 19.01.2012. 11:16

Ja czeka??am 7 dni na decyzj─? o przyznanie kredytu na budow─?.

Maniek 15.01.2012. 09:31

Witam, odno??nie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku to jest kwestia indywidualna. Na pewno zale??y to od ??r??d??a z jakiego uzyskuje si─? doch??d. W ka??dym banku b─?d─? prze??wietla─? w ka??dym mo??liwym stopniu osob─?, kt??ra prowadzi dzia??alno??─?. Ja akurat mia??em ??r??d??a z umowy o prac─? na czas nieokre??lony i du??y wk??ad w??asny. Dlatego wniosek rozpatrzony zosta?? w jeden dzie??.
Najwi─?cej zale??y od doradcy.
Moja rada idziemy do najwi─?kszego oddzia??u w mie??cie, gdzie jest dzia?? kredyt??w hipotecznych.
Nigdy do plac??wek osiedlowych !!! Sam by??em w kilku to masakra, ka??dy m??wi co innego. Je??li zadasz jakie?? skomplikowanie pytanie to i tak dzwoni─? do oddzia??u g????wnego :)

Tak w og??le oboj─?tnie w jakim banku bierzesz kredyt to ZAWSZE czytaj umow─?, bo ona b─?dzie obowi─?zywa??a na kilkadziesi─?t lat !!!
Zawsze mo??esz jej nie podpisa─? !!!!

zmb 04.01.2012. 23:22

Czytaj─?c niekt??re komentarze -zw??asza ten gdzie wniosek rozpatrzono w 3 dni mam wra??enie, ??e komentarze takie pisz─? pracownicy, aby zr??wnowa??y─? z??e komentarze, a z realiami nie ma to nic wsp??lnego. Jestem klientk─? tego banku ale podzielam i potwierdzam wszystkie negatywne komentarze. I oczywi??cie nie polecam tego banku.

Magda 01.01.2012. 16:39

Kredyt sp??acam od 1,5 roku i nie mam ??adnych wi─?kszych problem??w, za darmo nadp??acam, dobry kontakt z BOK, coraz wi─?cej rzeczy da si─? za??atwi─? na maila, np. skan polisy do kredytu, kredyt za??atwia??am przez doradc─? Open Finance, wydaje mi si─? ??e posz??o sprawnie, po drodze by??a jedna reklamacja, rozpatrzona pozytywnie, jestem usatysfakcjonowana, bank spe??ni?? moje ??─?dania. Co do pracownik??w w oddzia??ach to rzeczywi??cie du??o niedouczonych, zero samodzielnego my??lenia, jakby byli "z ??apanki" ale prosz─? mi wierzy─?, ??e na tym polu we wszystkich bankach jest tak samo. Karta i wyp??aty ze wszystkich bankomat??w oraz prowadzenie konta za darmo, to te?? du??y plus, og??lnie jestem zadowolona z wyboru i polecam innym.

~~ 29.12.2011. 19:26

Nie sk??adajcie wniosku do tego banku. Sztucznie zani??aj─? warto??─? nieruchomo??ci, pomimo iz posiadaj─? papiery potwierdzaj─?ce wy??sze kwoty. Zani??aj─? wk??ad w??asny, pomimo i?? maj─? czarno na bia??ym podane ile ju?? w??o??ono w inwestycj─?. Beznadziejny bank!!!!!

ewa 29.11.2011. 18:11

mam pytani czy jezeli mam kredy hipoteczny i mam problemy finansowe czy moge go zawiesic na 3 miesiace? prosze o odpowiedz

kate1804 25.11.2011. 08:32

ing polecam, obs??uga rzetelna i mi??a, wniosek rozpatrzony w 3 dni pozytywnie, teraz czekam na podpisanie umowy,

Malwina 02.11.2011. 17:02

Witam czy moze mi ktos napisac czy jezeli mam teraz zwykla pozyczke ok. 10000 zl czy moge wziac kredyt hipoteczny i splaic czy najpierw musze splacic pozyczke zeby dostac kredyt hipoteczny??

Jolanta 01.11.2011. 16:00

z??o??yli??my wioski do 4 bank??w. Ostatecznie na placu boju pozosta?? ING.Bierzemy kredyt w wysoko??ci 120 tys z?? na wyko??czeni??wk─? domu kt??ry ju?? stoi wybudowany ze ??rodk??w w??asnych na dzia??ce 3500 m2. Wniosek z??o??ony prawie dwa miesi─?ce temu i ci─?gle nic. Zabezpieczeniem kredytu jest wpis na hipotece tej w??a??nie nieruchomo??ci. Oboje z m─???em mamy sta??e ponad ??redni─? dochody i ci─?gle brak ostatecznej decyzji. W moje opinii wiele zale??y od pracownik??w ale nadal my jako klienci traktowani jeste??my jak z??o konieczne i osoby wielce podejrzane. Mam wra??enie ??e pro??ciej by??oby otrzyma─? kredyt na dziur─? w ziemi.

Joanna 29.10.2011. 18:00

Na decyzj─? czeka??am 2 m-ce. Na wst─?pie obliczono, ??e bez problemu mam zdolno??─? kredytow─?. Z??o??y??am wniosek i tu zacz─???y si─? problemy. Wymagano coraz to nowych za??wiadcze??, jak si─? wcze??niejsze przedawni??y trzeba by??o dostarcza─? nowe. Musia??am zap??aci─? za dwie wyceny nieruchomo??ci w tym banku. Na wszystko wyda??am ok 1500z??, kup─? czasu i nerw??w. W ostateczno??ci decyzja odmowna bo podobno mam niestabilno??─? finansow─? na prowadzonej dzia??alno??ci gospodarczej. Czy nie mogli tego powiedzie─? na wst─?pie tylko zwodzi─? klienta miesi─?cami. Przez oczekiwanie na ich decyzj─? przepad??y mi wa??no??ci dw??ch pozytywnych decyzji z innych bank??w.

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


4 + 7 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: