Kredyt Hipoteczny


Cele kredytu hipotecznego GE Money Bank:

Waluta kredytu:

PLN, CHF, EUR, USD

Maksymalny okres kredytowania:

PLN: do 40 lat
CHF, EUR, USD: do 30 lat

Maksymalna wysoko??─? kredytu :

PLN, CHF, EUR, USD: do 80% warto??ci nieruchomo??ci (cele mieszkaniowe)

Oprocentowanie, prowizje, ubezpieczenia

Oprocentowanie - stopa referencyjna:

dla PLN: WIBOR 3M; dla EUR, CHF i USD: LIBOR 3M;

Sp??ata kredytu:

Raty:

mo??liwo??─? sp??aty mo??liwa w ratach r??wnych lub malej─?cych

Spread walutowy:

ok. 7%

Karencja w sp??acie kredytu:

?

Zdolno??─? kredytowa w GE Money Bank

Akceptowane ??r??d??a dochod??w przez BG??:

Umowa o prac─?: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 12 miesi─?cy; premie, i nadgodziny s─? sumowane i dzielone przez przepracowane miesi─?ce; maksymalna przerwa w zatrudnieniu wynosi 3 miesi─?ce
Umowa na czas okre??lony: jest akceptowana je??li trwa od minimum 3 miesi─?cy i jest zawarta na co najmniej 6 miesi─?cy do przodu (jednak nie mo??e by─? to umowa na okres pr??bny)
Umowa zlecenia/o dzie??o: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 12 miesi─?cy; ge money akceptuje o??wiadczenie klienta o kosztach uzyskania przychodu.
Dzia??alno??─? gospodarcza: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 12 miesi─?cy (wymagany czas prowadzenia dzia??alno??ci: min. 18 miesi─?cy)

Mo??liwo??─? ??─?czenia dochod??w z osobami trzecimi:

tak

Akceptacja dochod??w z zagranicy:

tak

Kredyt z dop??atami Pa??stwa:

nie

Kredyt dla zawod??w zaufania publicznego:

tak, podwy??szone oprocentowanie, maks. do 60% warto??ci nieruchomo??ci

Kredyt na o??wiadczenie:

tak, podwy??szone oprocentowanie, maks. do 60% warto??ci nieruchomo??ci

Zaleg??o??ci w BIK:

Bank akceptuje akceptowane zaleg??o??ci w sp??atach pod warunkiem, ??e nast─?puje po nich odpowiednio d??ugi okres wzorowej sp??aty zobowi─?za??:
  • zaleg??o??ci z zakresu 30-90 dni akceptowane po 3-miesi─?cznym okresie wzorowej sp??aty
  • zaleg??o??ci z przedzia??u 90-180 dni akceptowane po 6-miesi─?cznym okresie wzorowej sp??aty
  • zaleg??o??ci powy??ej 180 dni s─? akceptowane po 12-miesi─?cznym okresie wzorowej sp??aty, pod warunkiem, ??e nie s─? to zaleg??o??ci hipoteczne

Kredyt hipoteczny w GE Money Bank:

Zalety:

  • bardzo kr??tki czas rozpatrywania wniosku
  • uproszczone procedury dla wybranych zawod??w

Wady:

  • bank wymaga prowadzenia dzia??alno??ci gospodarczej od co najmniej 24 miesi─?cy
  • bank bierze ??redni─? dochod??w z ostatnich 12 miesi─?cy Ô?? jako jeden z nielicznych
  • stosunkowo wysoki spreadKredyt Hipoteczny - GE Money Bank - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
1 na 5
2 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

Aga 01.07.2014. 00:10

Mia??am ta sam─? sytuacj─? co Pan powyzej kiedy zapyta??am jak bedzie wygl─?dac ta oplata manipulacyjna przedstawiciel banku powiedzia?? mi ,??e moja oplata manipulacyjna po trzech latach bedzie jednorazowa i nie bedzie wynosila wiecej niz przy podpisaniu kredytu czyli 300-500z?? ,a wynosi 1200CHF i niestety juz druga w drodze.

szerlock 27.02.2014. 12:37

na r????nych forach ci─???ko doszuka─? si─? dobrych informacji o ich us??ugach, ale to chyba nie dziwne skoro i pracownicy na ??e nie maj─? ??atwo

marta_pazio@yahoo.com 11.04.2012. 22:32

Witam,

Ja walcz─? z BPH o cofni─?cie op??aty manipulacyjnej w wysoko??ci - UWAGA - 4008 CHF! To jest kilkana??cie ty?? z??, kt??re zosta??y mi doliczone do salda kredytu tylko dlatego, ??e w wyniku wzrostu kursu CHF warto??─? kredytu przewy??szy??a warto??─? nieruchomo??ci. Bank jednak ani mnie nie poinformowa?? o zbli??aj─?cej si─? op??acie (mog??abym zareagowac i nadp??aci─?) ani nie poprosi?? o przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia.
Dzi?? napisa??am pismo, zobaczymy.
Na pewno tego tak nie zostawi─?, nie b─?d─? harowa─? na op??aty!
P??jd─? do UOKiK i innych instytucji.
Jestem ch─?tna na pozew zbiorowy.
Je??li kto?? te?? - prosz─? o kontakt na marta_pazio@yahoo.com

xXx 27.12.2011. 09:34

Witam,
Czy uda??o si─? komu?? wygra─? spraw─? o op??at─? manipulacyjn─?? Czy znalaz??y by si─? osoby ch─?tne do pozwu zbiorowego? Ta op??ata znacz─?co podwy??sza koszty kredytu i wydaje mi si─?, ??e musimy co?? z tym zrobi─?.

budzik 06.10.2011. 18:37

mamy ten sam problem lecz na jakiej podstawie zlozyc wniosek do sadu?

MA 26.06.2011. 17:34

Do Lipy: czy uda??o Ci si─? wygra─? z GE? Mam ten sam problem. B─?d─? wdzi─?czna za informacje.

mALWINA 03.03.2011. 17:02

ja tez mam niestety ten zapis w umowie o op??acie manipulacyjnej Z tytu??u przekroczenia dopuszczalnego wska??nika obci─???enia Nieruchomo??ci Kredytem i op??ata ta zosta??a mi wyliczona na kwot─? prawie 3000 ty??...zgroza...mieszkanie jest wycenione ...po prostu ??a??o??nie. Gdy bra??am ten kredyt 3 lata temu Pan z banku tak nam to przedstawi?? , ze ta op??ata w przysz??o??ci nie jest realna do p??acenia, bo na pewno mieszkanie b─?dzie wi─?cej warte...bzdura..b─?de sie odwo??ywac

ma??goska 19.10.2010. 15:15

Nie wiem czy ktokolwiek z banku czyta te opinie o tym banku,ja niestety mam tez problem z tym bankiem od sierpnia probuje uzyskac od banku historie sp??at kredytu ,nietety pracuja tam ludzie nie kapetentni,bo nie porafia napisac mi takiego papierka.Mimo iz zaznacza??am wielokrotnie,ze jest mi on niezbedny do sadu,nic sobie z tego nie robia ,ale gdybym opozni??a sie ze sp??ata raty zaraz by naliczyli odsetki.

Lipa 27.12.2009. 12:12

Witam unikajcie tego banku GE Money Bank !!!!!!!!!!!

3 lata temu dosta??em kredyt we CHF i to na korzystny oprocentowniu bo mocno negocjowa??em poniewa?? kredyt bra??em na 500000PLN na 100% mieszkania 80m2. Teraz po trzech latach mam dop??aci─? 8.000PLN za zabezpieczenie kredytu poniewa?? przy wysokim kursie CHF mam do sp??acenia na dzi?? dzisiejszy przy dzisiejszym kursie CHF 600.000PLN. A bank wyceni?? nieruchomos─? na 400.000PLN przez ich rzeczoznawc─? ??miwch na sali. Mieszkam w najdroszej dzielnicy Wroc??awia mieszkanie jest wyko??czone z gara??em i tarasem zielonym 80m2 i basen na osiedlu strze??onym zamkni─?tym rynkowa warto??─? minimum to 750.000PLN musz─? walczy─? z nimi w s─?dzie o te pieni─?dze nie poddaj─? si─? a oto zapis z umowy jak zobaczycie taki opis nie podpisujcie umowy z tym bankiem:

&2

Pkt. 4. Z tytu??u przekroczenia dopuszczalnego wska??nika obci─???enia Nieruchomo??ci Kredytem, Kredytobiorca zobowi─?zany jest do uiszczenia op??aty manipulacyjnej w wysoko??ci 0,00 z??otych polskich za okres pierwszych trzech lat istnienia ochrony ubezpieczeniowej. Kwota ta zostanie uiszczona najp????niej przed wyp??at─? Kredytu na rachunek Banku o numerze .................prowadzony przez GE Money Bank S.A. W nast─?puj─?cych latach, za ka??de trzy lata ochrony ubezpieczeniowej, op??ata manipulacyjna b─?dzie wynosi??a 3,6% r????nicy pomi─?dzy kwot─? pozostaj─?cego do sp??aty salda zad??u??enia z tytu??u kredytu, okre??lon─? na ostatni dzie?? mijaj─?cego 3-letniego okresu kredytowania,a 80% warto??ci nieruchom??ci bed─?cej zabezpieczeniem tego?? kredytu. Op??ata manipulacyjna b─?dzie odliczona do salda kredytu raz na trzy lata w Terminie P??atno??ci odpowiadaj─?cym terminowi p??atno??ci pierwszej Raty po ka??dym kolejnym trzyletnim okresie kredytowania, przy czym pierwszy trzy letni okres liczony jest od dnia wyp??aty przez Bank kredytu lub pierwszej transzy kredytu. Obowi─?zek zap??aty op??aty manipulacyjnej ustaje, gdy w dacie p??atno??ci op??aty manipulacyjnej saldo zad??u??enia obni??y si─? do kwoty ni??ej lub r??wnej kwocie 400.000PLN.

TYPOWE Z?üODZIEJSTWO ZE STRONY GE MONEY BANK !!!!!!!!!!!!

Lipa

Albert 03.10.2009. 10:53

PYTANIE do wszystkich forumowicz??w, kt??rzy maja kredyt hipoteczny w EURO w GE Money. Na ten kwarta?? (od pa??dziernika 2009) nast─?pi??a zmian indeksu L3. Wczoraj dosta??em listownie now─? stope procentow─? 12,44% !!!!! Wzros??a z 6,57%. CZY KTO?? MA PODOBN─? SYTUACJ─? TAKIEGO DRAKO??SKIEGO PODWYZSZENIA STOPY PROCENTOWEJ NA TEN KWARTA?ü?? CO O TYM MY??LE─???

Aga 25.08.2009. 00:53

GE Money wprowadzi?? ni??sze mar??e dla kredyt??w mieszkaniowych. Zmianie uleg?? r??wnie?? maksymalny poziom LTV, kt??ry w przypadku nieruchomo??ci przeznaczonej na w??asne cele mieszkaniowe wynosi 80%. Przy zakupie nieruchomo??ci nie na w??asne cele mieszkaniowe, przyk??adowo na cel inwestycyjny, maksymalny poziom LTV wynosi 70%.

aga 22.06.2009. 20:53

Nigdy tego banku!!!!
P??ltora miesi─?ca temu z??o??y??am wniosek i komplet dokument??w dochody ok 10000 miesi─?cznie, kredyt na zakup domu i remont w CHF na 350000. OBIETNICE i NIC WI─?CEJ. zdolno??c jak najbardziej, dokumenty te?? po dw??ch tygodnich decyzja- kredyt przyznany, ale jeszcze kilka ??wistk??w dos??a─?. Dos??a??am w 24 godziny, w poniedzie??ek zdj─?li warunki, w ??rod─? mia??a by─? umowa, ale we wtorek bank zdecydowa?? si─? przys??a─? "FOTOINSPEKTORA". Pan zrobi?? zdj─?cia, w czwartek informacja z banku ??e we wotrek b─?dzie umowa. Na pi─?tek mamy um??wionego notariusza, zap??acilimy 10000 zadatku i dzi?? telefon z banku ??e kredytu nie dostaniemy na wybran─? nieruchomo??─? bo "jest trudnozbywalna i ma z??y stan techniczny"- rzeczoznawca dom z dzia??k─? wyceni?? na 450000. Wycen─? bank dosta?? na pocz─?tku ze zdj─?ciami, wi─?c zna?? stan budynku i warto??─?. BRAK DECYZJI NA PI??MIE O CZYMKOLIWEK, NIE MOZNA SIE NIC DOWIEDZIEC W BANKU BO OD TEGO SA DORADCY FINANSOWI, kt??rzy na nic nie maj─? wp??ywu, s─? po prostu do przwo??enia dokument??w od kilenta do banku i to w jedn─? stron─?. Dwa tygodnie temu mieli??my przyzanay kredyt i spe??niali??my wszystkie warunki, dzi?? stracili??my 10000 zadatku, mnustwo czasu, nerw??w, ??ez, nie mamy domu ani kredytu i jutro musimy poinformowa─? o tym osoby, kt??re czekaj─? ju?? 2 miesi─?ce, aby??my mogli za??atwi─? formalno??ci. PO PROSTU OSZU??CI, OBIECUJA, WODZA ZA NOS A Z UCZCIWEGO CZ?üOWIEKA ROBI─? OSZUSTA W OCZCH INNYCH (bo tak wypadniemy w oczach sprzedaj─?cych). UNIKA─? JAK TYLKO SI─? DA. KREDYT TYLKO W BANKU W WASZYM MIE??CIE, TAM GDZIE MO??NA P??J??─? DO DYREKTORA I SI─? NORMALNIE SPYTA─? CO SI─? DZIEJE I UNIKAJCIE PO??REDNIK??W OD KREDYT??W oni nic nie mog─?, tylko obiecywac

lili 18.06.2009. 22:05

w GE czekam ponad miesi─?c na decyzj─?, doradca ma??o wie ,co si─? dzieje z wnioskiem,za d??ugo, beznadzieja,

kathrina 22.04.2009. 00:32

Szkoda, ze nie uda??o nam si─? uzyska─? pozwolenia na budow─? latem i wzi─?─? kredyt z??ot??wkowy, bo teraz mar??e powalaj─? na kolana. GE Money Bank zaproponowa?? nam mar??─? w wysoko??ci 5,78% dla PLN i 4,43% dla frank??w do tego jeszcze Wibor lub Libor Na ofert─? Pekao SA czekam, PKO BP jeszcze przede mn─?, jakie?? inne propozycje bank??w?

Piotrek 14.04.2009. 17:49

GE Bank udziela kredyt w nast─?puj─?cych walutach: CHF, PLN, EUR i USD, jednak nie ma mo??liwo??ci uzyskania kredytu w walucie obcej Ô?? kredyty denominowane s─? do PLN. Kredyt w GE jest korzystny przy kupnie nieruchomo??ci z rynku wt??rnego i pierwotnego. Pewne ograniczenia wyst─?puj─? przy zakupie dzia??ki budowlanej. Przy budowie transze rozliczane s─? za pomoc─? zdj─?─?, a nie za pomoc─? faktur.

<< Pierwszy < Poprzednia [1 / 2] Nast─Öpna > Ostatni >>

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


1 + 1 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: