Kredyt Hipoteczny


getinbank

Cele kredytu hipotecznego GetinBank:

 • Zakup nowego mieszkania lub domu na rynku pierwotnym lub wt??rnym
 • Budowa domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z deweloperem
 • Wykup mieszkania od gminy b─?d?? sp????dzielni mieszkaniowej
 • Remont, modernizacja i wyko??czenie lokalu mieszkalnego, adaptacja pomieszcze?? niemieszkalnych na mieszkalne
 • Zakup dzia??ki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe
 • Refinansowanie kredyt??w mieszkaniowych zaci─?gni─?tych w innych bankach
 • Kredyt konsolidacyjny GetinBank - sp??ata detalicznych zobowi─?za?? finansowych, tj.: debet w rachunku osobistym, zad??u??enie na karcie kredytowej, po??yczka got??wkowa, kredyt samochodowy, kredyt konsumpcyjny, kredyt mieszkaniowy
 • Po??yczka hipoteczna GetinBank - pieni─?dze na dowolny cel konsumpcyjny

Waluta kredytu:

PLN

Maksymalny okres kredytowania:

PLN: do 35 lat

Maksymalna wysoko??─? kredytu :

do 90% warto??ci nieruchomo??ci

Oprocentowanie, prowizje, ubezpieczenia

Oprocentowanie - stopa referencyjna:

dla PLN: WIBOR 3M

Zdolno??─? kredytowa w GetinBanku

Akceptowane ??r??d??a dochod??w przez Getin Bank:

Umowa o prac─?: brana jest pod uwag─? doch??d z ostatnich 3 miesi─?cy, wymagany minimalny sta?? 3 miesi─?ce;
Umowa na czas okre??lony: jest akceptowana, min. 3 miesi─?ce wstecz i 3 miesi─?ce w prz??d .
Umowa zlecenia/o dzie??o: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 3 miesi─?cy ;
Dzia??alno??─? gospodarcza: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 12 miesi─?ce (wymagany czas prowadzenia dzia??alno??ci: 12 miesi─?cy).

Akceptacja dochod??w z zagranicy:

tak

Kredyt z dop??atami Pa??stwa:

tak, patrz Kredyt z dop??at─? GetinBank

Kredyt hipoteczny w GetinBank:

Zalety:

 • elastyczne podej??cie indywidualne do klienta

Wady:

 • wysokie oprocentowanie (wysokie mar??e)
 • wysokie koszty oko??okredytowe (m. in. ubezpieczenia)Kredyt Hipoteczny - GetinBank - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
5 na 5
1 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

Rafa?? 24.10.2009. 01:54

Kredyt ??─?two otrzyma─? ale odsetki s─? jedne z najwy??szych w kraju, odradzam kredytu w DomBanku

piona 18.04.2009. 14:05

Nie cierpi─? kurs??w wg DomBanku...
Cholera bierze. Kurs dzisiejszy CHF to 2,81 a wg DB 3,00 ....
Powinni si─? do nich dobra─? i ukr??ci─? z??odziejski spread.
piona

greg 11.02.2009. 20:43

Dombank ma tez pare plusow:

W DOMBanku wycena nieruchomo??ci nie jest wymagana co daje du??o swobody i mo??liwo??ci. Istnieje mo??liwo??─? doliczenia koszt??w uzyskania do kredytu co r??wnie?? odci─???a bud??et domowy. Bank s??ynie z prostej procedury i ??atwo??ci otrzymywania kredyt??w oraz bardzo szybkiego terminu na czym nam zale??y. Je??li chodzi o prowizj─? za wcze??niejsz─? sp??at─? to wyst─?puje ona dopiero po przekroczeniu 90% warto??ci kredytu do 1/3 okresu kredytowania. Bank s??ynie z mo??liwo??ci negocjacji, np. zniesienia ograniczenia wcze??niejszej sp??aty.

Genek 06.01.2009. 23:44

DomBank jest instytucj─? o jasnej polityce: daj─? kredyty ludziom, kt??rzy nie maj─? wyj??cia ze wzgl─?du na sytuacj─? w BIK lub z innego powodu nie otrzymali kredytu nigdzie indziej. Maja bardzo du??y portfel ryzykownych kredyt??w i maja ??wiadomo??─?, ??e du??a cz─???─? nie b─?dzie sp??acone, dlatego daj─? bardzo drogie kredyty.
Bardzo wysoka prowizja 2-4,5%, spread na poziomie 15-20 gr., wysokie marze.

Go??─? 04.01.2009. 14:59

Nie polecam. Ca??y proces wsp????pracy z bankiem by?? bardzo stresuj─?cy:

Plusy:
- Szybki kredyt bez zb─?dnych dokument??w i pyta??.

Minusy:
- Bardzo wysoki koszt kredytu
- Bardzo wysoka prowizja banku
- Niekompetentna i arogancka obs??uga klienta
- Brak jakichkolwiek negocjacji w przypadku bardzo wysokich kredyt??w
- Obietnice nie wywiazywane w terminie/ wnioski rozpatrywane o wiele d??u??ej ni?? pocz─?tkowo jest to ustalone
- Gubienie dokument??w
- Fa??szowanie prawdy co do tego na jakim etapie znajduje sie wniosek
- Brak mo??liwo??ci z??o??enia skargi na obs??ug─? (zasada ze kazdy kryje ka??dego)
- Kolosalne koszty przeniesienia kredytu do inego banku
- Niekorzystna opinia jaka bank wystawia o kliencie jezeli chce si─? przenie??─? kredyt (potrafi─? napisa─? ze przez 30 dni zalega??o sie z zap??aceniem kredytu... 50 gr.)

onci 04.01.2009. 14:53

mam kredyt i ??a??uje. wysoki spread, znacznie wy??szy od rynkowego kurs, traktowali mnie milo dop??ki nie wzi─???em kredytu. odkad jestem na ich pasku maja mnie w powazaniu a poziom obslugi wola o pomste do nieba.

Maria 04.01.2009. 14:52

Og??lnie jestem zadowolona z dom banku, tylko denerwuje mnie to , ze cz─?sto podwy??szane jest oprocentowanie kredytu . a co za tym idzie wzrasta rata.

Gosia 04.01.2009. 14:49

Ja za??atwia??am kredyt w Dom Banku 2 miesi─?ce bo za ka??dym razem okazywa??o si─? ,??e brakuje jakich?? dokument??w. Najpierw mia??am zdolno??─? kredytow─? p????niej okazywa??o si─? ,??e nie mia??am dosta─? 10 tys wolnych ??rodk??w ,a bank odliczy?? od nich koszty i zosta??o 6tys. Ju?? si─? w tym pogubi??am.

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


9 + 3 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: