Kredyt Hipoteczny


dnb nord

Cele kredytu hipotecznego w DNB NORD:

Kredyt Hipoteczny:
 • Zakup mieszkania lub domu wraz z gara??em lub miejscem postojowym lub miejscem parkingowym
 • Zakup dzia??ki niezabudowanej mieszkaniowej lub dzia??ki z mo??liwo??ci─? zabudowy mieszkaniowej
 • Remont, wyposa??enie domu, mieszkania
 • Refinansowanie wniesionego przez Klienta wk??adu w??asnego
 • Refinansowanie poniesionych przez Klienta koszt??w w ostatnich 24 miesi─?cach na zakup/budow─? przez Inwestora Zast─?pczego domu, mieszkania
 • Budowa lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego przez Dewelopera lub Sp????dzielni─? mieszkaniow─?
 • Budowa, przedbudowa domu jednorodzinnego metod─? gospodarcz─?
 • Zakup dzia??ki z rozpocz─?ta budow─? metod─? gospodarcz─? i doko??czenie inwestycji  
 • Mo??liwo??─? uzyskania dodatkowych ??rodk??w na dowolny cel
 • Kredyt konsolidacyjny DNB Nord - sp??ata zobowi─?za?? finansowych w innych bankach
 • Po??yczka hipoteczna DNB Nord - pieni─?dze na dowolny cel konsumpcyjny

Waluta kredytu:

PLN, EUR

Maksymalny okres kredytowania:

do 45 lat

Maksymalna wysoko??─? kredytu :

PLN: do 100% warto??ci nieruchomo??ci
EUR: do 100% warto??ci nieruchomo??ci
Nieruchomo??─? mieszkalna stanowi─?ca przedmiot kredytowania oraz zabezpieczenia przeznaczona musi by─? na zaspokojenie potrzeb w??asnych Klient??w.

Oprocentowanie, prowizje, ubezpieczenia

Oprocentowanie - stopa referencyjna:

dla PLN: WIBOR 3M; dla EUR: EURIBOR 3M;

Sp??ata kredytu:

Raty:

mo??liwo??─? sp??aty mo??liwa w ratach r??wnych lub malej─?cych

Zdolno??─? kredytowa w DnB Nord

Akceptowane ??r??d??a dochod??w:

Umowa o prac─?: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 6 miesi─?cy ; umowa na czas okre??lony musi by─? na 6 miesi─?cy wprz??d, oraz 3 miesi─?ce wstecz
Umowa zlecenia/o dzie??o: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 12 miesi─?cy
Dzia??alno??─? gospodarcza: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 12 miesi─?cy (wymagany czas prowadzenia dzia??alno??ci: min. 12 miesi─?cy)

Akceptacja dochod??w z zagranicy:

tak

Kredyt hipoteczny w DNB Nord:

Zalety:

 • brak prowizji za udzielenie kredytu, niskie mar??e

Wady:

 • wymagane wysokie dochody netto
 • wysokie minimalne kwoty kredytuKredyt Hipoteczny - DnB Nord - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
0 na 5
0 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

kiniaczek 23.12.2011. 14:57

SalmaXX,

sama korzystam z tego serwisu i wszystko przechodzi bardzo sprawnie. Co prawda musisz sie upewnic na ile dni przed musisz dokonac transakcji zeby otrzymac pieniadze na czas (ja wymienialam pieniadze nie na splate kredytu), ale ogolnie nie mialam z nimi zadnych problemow.

Marcin 22.12.2011. 09:09

Omijajcie ten bank z daleka. Nie polecam, odci─?gn─?li wykonanie przelewu a?? Euro spad??o....

salmaXX 04.12.2011. 18:03

Witam,
Otrzyma??em ostatnio kredyt ze sp??at─? w EUR w DNB Nord. Spread mi si─? bardzo niepodoba i chc─? kupowa─? walut─? na w??asna r─?ke.
Spos??b wymagaj─?cy ruszenia ty??ka jest taki, ??e kupujesz walut─? z kantoru i zasilasz sw??j rachunek z kt??rego automat pobiera raty.
Nie wiem czy taki post by?? ju?? opisywany, ale szukam kantoru internetowego posiadaj─?cego konto bankowe w??asne w dnb nord. Przy transakcjach zakupu waluty powodem s─? oczywi??cie koszty przelewu oraz szybko??─? transmisji.
Je??eli nie ma takiego kantoru z kontem w dnb to jaki jest polecany z uwagi na koszty, rzetelno??─? i konkurencyjno??─? oferty oraz cen?
Z g??ry dzi─?kuje za odpowied??.

Nika 23.11.2011. 08:38

Ten bank to jaki?? koszmar. Niekompetentni analitycy (sama jestem analitykiem w innym banku i wstydzi??abym sie zadawa─? pytania jakie oni zadaj─? - ??wiadczy??y o braku podtsawowej wiedzy). Nie potrafi─? sobie poradzi─? z raportem z BIKu (dubluj─? zobowi─?zania mimio ??e z??o????ne s─? wyja??nienia wskazujace ??e niet??re wykazywane przez nich zobowi─?zania sa zdublowane). Poza tym dochodzi zwodzenie Klienta - obiecuj─? co?? we wst─?pnej decyzji a potem sie z tego wycofuj─? mimo ??e uzupe??nione dokumenty nie wnios??y nic istotnego do sprawy. No i ci─?g??e odwlekanie decyzji w czasie. Od blisko miesiaca czekam na ostateczn─? decyzj─?.

ja--- 22.11.2011. 22:36

Omijajcie ten bank z daleka. Czeka??am na ich decyzj─? ponad miesi─?c i pomimo, ??e decyzja by??a pozytywna to dzisiaj si─? dowiedzia??am, ??e nagle nie dostan─? kredytu w euro (pomimo i?? sk??ada??am wniosek w tej walucie i m-c temu by??o dost─?pne) tylko w z??ot??wkach. Zmieniaj─? zasady w trakcie gry!!!!!!!!!! Nie polecam.!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Antyfan DnBNORD 22.11.2011. 15:09

Wyrok S─?du Okr─?gowego w konsekwencji pozwu jaki z??o??y?? przeciwko mnie DNBNORD m??wi m.in.:

Istotnie, powodowy bank [DnBNORD] dokonuj─?c wyp??aty transzy kredytu na podstawie dyspozycji podpisanej przez jednego tylko cz??onka zarz─?du, podczas gdy w sp????ce obowi─?zywa??a reprezentacja ??─?czna, pope??ni?? proceduralny b??─?d, kt??ry w konsekwencji doprowadzi?? do ostrego konfliktu pomi─?dzy cz??onkami zarz─?du sp????ki Zielona 1. Powy??sze potwierdzi?? swoimi zeznaniami ??wiadek M.G. [by??y pracownik banku]"

"Pow??d [DnBNORD] b─?d─?cy instytucj─? zaufania publicznego zarz─?dzaj─?c─? pieni─?dzmi swoich klient??w nie mo??e pozosta─? anonimowy, a ponadto musi liczy─? si─? z krytyk─? swoich poczyna??"

"Pozwany [czyli ja] przedmiotow─? publikacj─? wytkn─??? powodowemu bankowi [DnBNORD] istotny b??─?d, kt??rego pope??nienie doprowadzi??o do powa??nych konsekwencji dla niego [czyli dla mnie]."

"Wobec tego, zdaniem S─?du, poczyniony przez pozwanego [przeze mnie] zarzut niew??a??ciwego post─?powania powoda [DnBNORD] w prowadzonej przez niego dzia??alno??ci by?? uzasadniony (...)"

"Pozwany [czyli ja] korzysta?? z wolno??ci s??owa, przedstawiaj─?c swoj─? histori─? i podejmuj─?c zasadn─? krytyk─? poczyna?? powoda [DnBNORD], pot─???nej instytucji finansowej maj─?cej troszczy─? si─? o pieni─?dze swoich klient??w, jednocze??nie wskazuj─?c, jakie mog─? by─? konsekwencje niesp??jnych wewn─?trznych procedur bankowych."

Do pe??nego wyroku ze stanowiskiem stron i uzasadnieniem odsy??am do pe??nego dokumentu, kt??ry znajduje si─? na blogu:

http://wpadka-z-dnbnord.blogspot.com/

aga 20.10.2011. 17:04

Jestem bardzo zadowolona z obs??ugi i czasu za??atwienia kredytu w DNB Nord. 15.09. podpisali??my z M─???em umow─? przedwst─?pn─? na zakup mieszkania a dzisiaj (20.10.) wp??yn─???a ju?? pierwsza transza na konto developera.
Obs??uga bardzo profesjonalna - od razu gdy potrzeba by??o dostarczy─? dodatkowe dokumenty, dostawali??my natychmiast telefon od doradcy. Doradca sam kontaktowa?? si─? z developerem w celu dostarczenia odpowiednich dokument??w, nie zawracaj─?c nam g??owy. ;)

Warunki bardzo dobre (zdecydowali??my si─? na kredyt indeksowany do EUR). Kredyt brali??my w oddziale w Warszawie - mo??e bardziej im zale??y na obs??udze klienta? :| No i jednak kredyt by?? na dosy─? wysok─? kwot─? co mo??e mia??o wp??yw na czas obs??ugi...

Niedosz??y klient 19.10.2011. 16:29

Witam
Ino-linia oraz doradca u kt??rego sk??ada??em wniosek podawali SPRZECZNE informacje z decyzj─? kredytow─? jak─? uzyska??em. Przed z??o??eniem wniosku informowano mnie i?? jest mo??liwo??─? kredytowania 80% warto??ci z operatu na nawet 40 lat (chcia??em na 30) a okaza??o si─? ??e mo??na kredytowa─? 80% ale warto??ci transakcyjnej na max 25 lat.

ODRADZAM

Iza 27.07.2011. 16:01

ja moze nie jako klient ale sprzedajaca nieruchomosc klientowi DnB NORD. Porazka ! Gdybym wiedziala, co to za bank powaznie rozpatrzylabym sprzedaz mieszkania osobie bioracej kredyt w tym banku. 3 mies czekania na decyzje banku (klient szybjko zlozyl dokumenty, bank dopiero po 1,5 mies zglosil sie do mnie w spr. wyceny). Do aktu stanelismy po 3,5 mies. Pierwsza transza trafila do mnie ostatniego dnia zadeklarowanego w akcie (po 13 dniach, przy czym akt notarialny zostal dostarczony w dniu jego zawarcia), druga platnosc jeszcze nie dotarla a termin uplywa jutro (kwity mazalne dostarczone 9 dni temu).
Kazdy normalny bank z jakim mialalm stycznosc np. Multibank, Pekao nie czekal do ostatniego dnia zapisanego w akcie.
Malo profesjonalne podejscie.
Skutecznie mnie odstrasza ten bank. Nie polecam !

lukiiiiiiiiiiiiiiiiiii 20.06.2011. 17:44

Wielkie obietnice przy sk??adaniu wniosku a w rzeczywisto??ci miesi─?cami czekasz a?? jaka?? piczka ?üaskawie zweryfikuje tw??j wniosek. Mimo okazanego im za??wiadczenia o zarobkach to oni maja go w dupie bo opieraj─? si─? na p??ywie zarobk??w na konto a nie pomy??l─?, ??e mo??na cz─???─? dostawa─? do r─?ki. chyba ??e masz wolne cztery miesi─?ce na weryfikacj─?.

dxe 28.05.2011. 21:20

warunki ok, bank od wiosny troch─? wyluzowa??, decyzja rzeczywi??cie 10 dni(chocia?? obawia??am si─? jak poczyta??am komentarze)...wybra??am euro mar??a 1,6..
jedyny mankament to spred walutowy (trudno)

Paulina 26.08.2010. 14:48

My czekamy na decyzj─? dnb nord od pocz─?tku czerwca (dzi?? mamy 26 sierpnia). W miedzy czasie straci??y aktualno??─? przekazane bankowi dokumenty i musieli??my je dostarcza─? ponownie, jak r??wnie?? podpisywa─? po raz drugi umow─? rezerwacyjn─? ze sprzedawc─? domu. Niestety nasze koszty nieudanej wsp????pracy z dnb nord to nie tylko koszt kopii i pozyskania tych dokument??w, ale tak??e zaliczka wp??acona sprzedawcy domu. Wst─?pnie dnb nord zadeklarowa??, ??e mamy zdolno??─? kredytow─?, wiec zap??acili??my sprzedawcy pieni─?dze tytu??em rezerwacji domu. Jednak dzi?? wygl─?da na to, ??e dnb nord nas zwodzi i nie dostaniemy kredytu, a pieni─?dze wp??acone tytu??em rezerwacji przepadn─?.

Doradca DnB NORD Ma??opolska 08.05.2010. 19:11

wymagane dochody : to 4000,00 netto
DnB Nord kredytuje nieruchomo??ci z terenu ca??ej Polski -wymagany jest wk??ad w??asny 10%-30%

od 12-04-2010 decyzja kredytowa jest do 6 dni roboczych
Promocja mar??a 1,6% do 3 lat bez wzgl─?du na kwot─? kredytu (min 200 000,00)

DORADCA-MA?üOPOLSKA 06.05.2010. 20:35

Bank Dnb Nord poczyni?? du??e zmiany o ostatnim okresie. Poza atrakcyjn─? ofert─? znacznie skr??ci?? si─? czas oczekiwania na decyzje.

Ulka 24.02.2010. 19:42

kkasia: to ??ycz─? powodzenia :) wiesz wst─?pna decyzja nie jest jeszcze wi─???─?ca, wci─??? mo??esz licytowa─? warunki kredytowania z bankiem. Je??li za??o??ysz u nich konto, bank b─?dzie m??g?? w pewnym stopniu kontrolowa─? Twoje przep??ywy pieni─???ne, a to dla Banku du??y plus :) Swoj─? drog─? szybko dosta??a?? decyzj─?, ja musia??am d??u??ej czeka─?, ale op??aci??o si─? jak patrz─? na to z perspektywy czasu

<< Pierwszy < Poprzednia [1 / 3] Nast─Öpna > Ostatni >>

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


7 + 9 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: