Kredyt Hipoteczny


deutsche bankCele kredytu hipotecznego w Deutsche Bank:

Kredyt w Deutsche Bank mo??na przeznaczy─? na:
 • Kupno lokalu mieszkalnego lub domu
 • Modernizacja, remont, rozbudowa
 • Doko??czenie budowy lokalu mieszkalnego lub domu
 • Budowa domu na dzia??ce stanowi─?cej w??asno??─? kredytobiorcy
 • Sp??ata kredytu mieszkaniowego zaci─?gni─?tego w innym banku
 • Zakup gruntu
 • Kredyt hipoteczny Deutsche Bank - sp??ata zobowi─?za?? finansowych w innych bankach
 • Po??yczka hipoteczna DB - ??rodki na dowolny cel

Waluta kredytu:

PLN, EURO

Maksymalny okres kredytowania:

PLN: do 35 lat

Maksymalna wysoko??─? kredytu :

PLN: do 90% warto??ci nieruchomo??ci

Oprocentowanie, prowizje, ubezpieczenia

Oprocentowanie - stopa referencyjna:

dla PLN: WIBOR 3M;

Sp??ata kredytu:

Zdolno??─? kredytowa w Deutsche Bank:

Akceptowane ??r??d??a dochod??w:

Umowa o prac─?: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 6 miesi─?cy (w za??wiadczeniu wykazuje si─? dochody za 12 miesi─?cy); umowa na czas okre??lony tak, je??li jest o??wiadczenie pracodawcy, ??e przed??u??y umow─? na czas nieokre??lony
Umowa zlecenia/o dzie??o: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 12 miesi─?cy lub zast─?pczo za??wiadczenie od pracodawcy
Dzia??alno??─? gospodarcza: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 24 miesi─?ce (wymagany czas prowadzenia dzia??alno??ci: min. 30 miesi─?cy)

Akceptacja dochod??w z zagranicy:

Kraje UE i OECD, tylko umowy o prac─?.

Kredyt hipoteczny w Deutsche Bank:

Zalety:

 • bardzo dobre warunki dla klient??w o wysokich dochodach- mo??liwo??─? indywidualnych negocjacji i odst─?pstw
 • opieka osobistego doradcy bankowego przez ca??y okres kredytowania

Wady:

 • restrykcyjnie liczona zdolno??─? kredytowaKredyt Hipoteczny - Deutsche Bank - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
2 na 5
5 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

onek 05.01.2015. 13:05

popieram wi─?kszo??─? opinii. Pocz─?tek mi??y zaraz potem? Tragedia. Brak wewn─?trznej komunikacji mi─?dzy doradc─? we Wroc??awiu, oddzia??ami w Krakowie i Warszawie. Nie docieraj─? do nich dokumenty. Do nikogo nie mo??na si─? dodzwoni─? bo ka??dy odrzuca do doradcy, ktory albo nie wie, albo jest zdziwiony. Przychodz─? sprzeczne pisma, podw??jne kary za rzeczy niezawinione, nie ma z kim rozmawia─? ani do kogo pisa─?. Ba??agan wi─?kszy ni?? za komuny w PZPR. Po roku bycia klientem mam do??─?. Chcecie wzi─?c kredyt? We??cie nawet na gorszych warunkach, byleby nie z DB bo zwariujecie.

elza 03.01.2015. 00:05

Ja wzi─???am kredyt w wysoko??ci 280000,w euro w 2010 roku na 19 lat. Rata w tej chwili ok 1780 z??. Kompletnie nie znam si─? na niczym, jakie oprocentowanie i co to znaczy itd. Tak jak przedm??wcy - pracownicy banku - do kitu, gubi─? dokumenty, strasz─? podwy??szeniem czy jakimi?? karami, cesje polisy zawsze s─? k??opotliwe, jeszcze przed terminem strasz─?, ??e podnios─? oprocentowanie i jeszcze dadz─? kar─? za wys??anie tego pisma. Skanowa??am moj─? umow─? kredytow─?, bo bank zgubi??!
Modl─? si─? tylko o to, by czas szybko mija??, by zdrowie by??o i by szybko jeszcze te 14 lat min─???o. Nikomu nie ??ycz─? bra─? takich d??ugich kredyt??w. No chyba ??e ca??kiem m??odym ludziom. Bo ja to ju?? po 50-tce

Nana 10.07.2014. 12:28

Od jakiego?? czasu posiadam kredyt w tym banku i szczerze m??wi─?c jestem przera??ona...i to nie na ??arty. Ca??y proces trwa?? kilka miesi─?cy, strasznie si─? wlekli ze wszystkim, unikali kontaktu mailowego i telefonicznego ale t??umaczy??a sobie ??e to musi trwa─?. Najgorsze by??y b??─?dy jakie pope??niali pracownicy - wszystko dzia??o si─? za zgod─? kierownika plac??wki w Krakowie przy placu Szczepa??skim. Przez jeden z takich b??─?d??w nie by??am wstanie podpisa─? pierwszej umowy, DB uzna?? moj─? reklamacj─? - rekompensuj─?c mi j─? jakim?? ??miesznym podarunkiem. To ??e uznali reklamacj─? przyznaj─?c mi racj─? i informacje kt??re uzyska??am od pracownika tamtej plac??wki (zadzwoni??a do mnie Pani i opowiedzia??a o ilo??ci b??─?d??w i zaniedba?? jakich si─? dopuszczaj─? pracownicy - zrobi??a to bo j─? sumienie tkn─???o - dodam tylko ??e nie znam tej kobiety i nigdy jej nawet na oczy nie widzia??am!!!) u??wiadomi??o mi ??e oszukuj─? ludzi na ka??dym kroku. To naprawd─? przera??aj─?ce. Proceder dotyczy najwy??szych szczebli- tak by??o w moim przypadku. Ja na pocz─?tku my??la??am ??e mia??am po prostu pecha i trafi??am na pracownika, kt??ry nie ma bladego poj─?cia o tym co robi- nie umia?? si─? nawet wys??owi─? i myli?? podstawowe poj─?cia. Sama sko??czy??am ekonomi─? i ca??kiem nie??le si─? orientuje w tematyce bankowo??ci tzn. bardzo du??o si─? nauczy??am wytykaj─?c b??─?dy i nieudolno??─? nawet samemu kierownikowi ??w plac??wki! Daleka jestem od koloryzowania i oczerniania kogokolwiek bo to nie o to chodzi. Chcia??am po prostu dosta─? kredyt na dobrych warunkach a teraz wychodz─? nowe tematy i problem??w ci─?g dalszy. PRZESTRZEGAM - NAPRAWD─? JESTEM PRZERA??ONA.

klientDB 15.01.2014. 22:11

Kredyt otrzymany w 2009r. Wszystkie procedury wyd??u??a??y si─? w niesko??czono??─? i chyba wszystko zaj─???o ??─?cznie ponad 3 miesi─?ce. W mi─?dzyczasie zmienili warunki przyznania kredytu wzgl─?dem pierwotnej oferty... mar??a podniesiona o 0,5%.
Teraz w 2013/14 poziom obs??ugi dalej na ??enuj─?cym poziomie. We wrze??niu 2014 roku z??o??ony wniosek o zmian─? waluty w jakiej sp??acam kredyt... do chwili obecnej (po??owa stycznia 2014) aneks nie jest przygotowany.
Z??o??ona reklamacja, ale po 30 dniach dostaje odpowied?? ??e rozpatrzenie reklamacji si─? wyd??u??y.
Dla ??wi─?tego spokoju odradzam wszystkim ten bank.

Marta 22.04.2013. 12:02

Odradzam DB. Mam kredyt w CHFach. Kurs franka spada - spraed ro??nie! Wi─?c ca??y czas mam tak─? sam─? wysoko??─? raty. I ca??y czas tyle samo do sp??acenia kredytu, bo spread ro??nie dowolnie.

Teraz chc─? zrobi─? aneks na sp??at─? kredytu bezpo??rednio w frankach, ale ...

... obs??uga na niskim poziomie. Tzw. doradcy nic nie wiedz─? - na pytanie czy szybciej potrwa za??atwienie tej proceduty w oddziale, gdzie bra??a kredyt czy w innym oddziale (do kt??ego mi znacznie bli??ej) Pani m??wi, ??e nie wie jaka jest procedura.

Nie mo??na do nch dzwoni─? na tel stcjonarny (z mojego punktu widzenia jest to ta??sze rozwi─?zanie), trzeba dzwoni─? na kom??rk─?.

Damian 12.12.2012. 11:18

Warunki mieli najlepsze jak bra??em kredyt w Euro (po??owa 2008) i to jest ich jedyny plus.

Obs??uga ??enuj─?co na niskim poziomie - blokowane transze (bo do "analityka" wys??ano nie te zdj─?cia), gubienie dokument??w ("nie, nie da?? Pan mi wyci─?gu z ksi─?gi wieczystej", wieczne czekanie na decyzj─? analityka ("troch─? si─? op????nia" = dwa miesi─?ce), bardzo wysoki spread (teraz 7,25% ale wcze??niej by??o 9), tysi─?ce dokument??w potrzebnych do przyznania kredytu (w tym za??wiadczenie ??e nie mam kredytu na inne osoby - dalej nie wiem o co chodzi??o ???), finalna umowa "delikatnie" gorsza ni?? um??wione warunki (0,2% wi─?ksza mar??a, raty r??wne zamiast malej─?cych), po roku przypomia??o si─? im ??e jednak musz─? zrobi─? cesj─? na ubezpieczeniu (cho─? wcze??niej nie by??o o tym mowy), itp itd

Dodam tylko, ??e bra??em 50k Euro na 20 lat przy LTV50% (mia??em stan surowy otwarty) i zdolno??─? na poziomie 800k PLN ...

z??y na DB 19.10.2012. 18:15

Przestrzegam przed kredytem w DB. Mo??e i warunki s─? ok ale z do??wiadczenia powiem, ??e musisz si─? prosi─? o ka??d─? transz─?. Barany jakimi s─? analitycy robi─? sobie ??arty i przeci─?gaj─? wydanie kolejnej transzy. Faktury do p??acenia, ponaglenia a transzy nie ma bo nie wystarczaj─?cy post─?p na budowie albo zbyt ma??o zdj─?─? zrobi?? rzeczoznawca w raporcie. Z reszt─? raport ich nic nie obchodzi robi─? co sami chc─? poni??aj─?c ciebie a??eby?? si─? prosi?? i wiedzia?? gdzie twoje miejsce.
Ka??da transza to poni??enie i wyrzucone pieni─?dze na rzeczoznawc─? i czas na sp??aty materia????w.
Najgorszy bank z jakim si─? spotka??em
Nigdy wi─?cej
Niby masz przyznany kredyt ale musisz im za ka??dym razem wydziera─? jak z gard??a
??enada

Szczepan 12.09.2012. 15:03

Bank od prawie roku nie chce podpisa─? ze mn─? aneksu umo??liwiaj─?cego sp??at─? kredytu w CHF.

klient 26.06.2012. 17:04

W??a??nie jestem przed podpisaniem kredytu z DB. Czas rozpatrywania wniosku ok 1 miesi─?c, z czego 2 tygodnie z mojej winy ( brak paieru z innego banku ) . wi─?c szybciutko.
Kredyt 185 ty?? na 20 lat rata ok 1350 z??.

Czy maj─? jak─??? trudn─? procedur─?, nie odczu??em, w por??wnaniu do BG?? ponad 100 z?? r????nicy na racie.

lauders 01.06.2012. 22:26

Dok??adnie miesi─?c temu z??o??y??am wszystkie dokumenty - kupno i remont domu. Operaty szacunkowe, umowy przedwst─?pne kupna - sprzeda??y, wyliczenia etc. Zdolno??─? obliczana przez pani─? w banku spora, wi─?ksza ni─? wnioskowana przez nas kwota. Nie pierwszy to nasz kredyt na nieruchomo??─? wi─?c pytali??my o REALNY czas na decyzj─?. Odpowied?? - 2 tygodnie. Wzi─?li??my wi─?c poprawk─? na te zapewnienia i dodali??my jeszcze 2 tygodnie "obsuwy". Dzi?? min─??? miesi─?c i po wszelkich weryfikacjach nieruchomo??ci, planowanych remont??w etc dowiadujemy si─?, ??e nie mamy takiej zdolno??ci kredytowej.
W trakcie weryfikacji jacy?? super spece nie wzi─?li pod uwag─? wszystkich dokument??w i trzeba by??o pisa─? odwo??anie, co wi─?za??o si─? z czasem oczekiwania. Pani w banku - zero kompetencji (Elbl─?g) i arogancja w jednym.
Dzi?? z??o??y??am reklamacj─? - zobaczymy jak szybko si─? tym zajm─?.
Ja natomiast asekuracyjnie z??o??y??am wniosek w eurobanku. Zobaczymy.
Aha- dowiedzia??am si─? przypadkiem (oczywi??cie zero informacji od pani z oddzia??u), ??e DB jako jeden z nielicznych najpierw weryfikuje wszystkie dokumenty dot nieruchomo??ci, a na koniec dopiero weryfikuje zdolno??─? kredytow─?. Jak mi powiedzia??a dzi?? pani z oddzia??u z rozbrajaj─?c─? szczero??ci─? - "moje wyliczenia nie musz─? si─? zgadza─? z wyliczeniami centrali".

chris 17.04.2012. 13:29

Ja mam kredyt w DB od pa??dziernika 2011, przyznam ??e pocz─?tek by?? mi??y i do??─? szybki,ale musia??em po??yczy─? kask─? na stard budowy bo pieni─???k??w nie widzia??em z db. Ale to jest jakby zrozumia??e, procedury bankowe trwaj─? i trwa─? musz─?, wg mnie mog─? nawet 2 m-c byle 2 misiace i ani dnia du??ej.
Problem i kicha w db to II transza kredytu, niestety niekompetentna kobieta z db zrobi??a zdj─?cia kom??rk─? mojego domku a pan analityk wyceni?? temat na 60 ty?? z?? i zablokowa?? transz─? heheheh
generalnie musia??em przedstawi─? FV, koszty, zaliczki itp ca??o??─? 2 tygodnie, pisz─?c to dosta??em tel ??e dzisiaj powinny by─? pienia??ki ale kto wie......

Kamisia 01.03.2012. 13:20

Moze DB ma najlepsze warunki na rynku ... pytaniem jest tylko , jakie warunki musi spelniac klient, aby dostac kredyt.
OTOZ staralismy sie o kredyt w Euro, miesieczny dochod 12000 netto , zarobki w Euro. Bank zaoferowal nam kredyt na 60% wartosci inwestycji pod warunkiem, ze budowe przeprowadzi firma. Ciekawe co jeszcze trzeba zrobic, aby dostac kredyt w Euro na 90% inwestycji?? Czyzby osobiscie pocalowac analityka w srodek tylka ???

quick 26.02.2012. 17:14

Bank oferuje najlepsze warunki na rynku i daleko odstaje w tym wzgl─?dzie od pozosta??ych bank??w. Jego wad─? jest niemi??osiernie d??ugi okres biurokratyczno analityczny, od 3 do 6 m-cy. Je??li kto?? ma czas warto go zainwestowa─?.

P/S
Je??li boli was spread, sami kupujcie sobie euro, nikt was nie zmusza do kupowania go w DB.
Z bankiem mo??na negocjowa─? w granicach rozs─?dku warunki, kt??re wyj??ciowo i tak s─? ju?? bardzo dobre.
Polecam ten bank.

szczesciarz 14.02.2012. 00:21

Zgadzam sie ze wszystkim co napisaliscie powyzej.Mnie spotkalo dokladnie to samo, a nawet chyba wiecej. Na poczatku wszystko swietnie.Do poki nie podpiszesz dlugo oczekiwanej umowy traktuja Cie wyjatkowo.Bez problemu dostalem kredyt.Przeczytajcie jednak moja opowiesc - mysle ze warto. Rok temu zaciagnalem kredyt na zakup mieszkania z rynku pierwotnego.Dwie pierwsze transze zostaly przelane na konto dewelopera bez problemu jednak jak sie pozniej okazalo na tym dobre wiadomosci sie skonczyly.Ot????: Deweloper spoznil sie z oddaniem mieszkania o okolo 2 m-ce.Warunkiem otrzymania ostatniej transzy na wykonczenie bylo przedlozenie w banku protokolu zdawczo-odbiorczego - i tylko tyle.Po dwumiesiecznej walce o odszkodowanie z tytulu opoznienia szczesliwy zawiozlem owy protokol do banku.Od siebie dodalem rowniez ugode jaka zawarlem z deweloperem w zwiazku z niedotrzymaniem umowy. Myslalem ze to wystarczy - bylem w bledzie. Z grzecznosci przedstawilem dodatkowo f-ry za materialy ktore zakupilem z wlasnych oszczednosci, bylo tego okolo 20000pln. Zrobilem zdjecia wykonalem opisy - mialem nadzieje (a wiadomo czyja matka ona jest) ze uda mi sie szybko zalatwic wyplate transzy.Zalezalo mi na szybkim zamknieciu inwestycji gdyz dodatkowo ponosilem koszty zwiazane z wynajmem mieszkania i chcialem sie jak najszybciej wprowadzic.W ciagu siedmiu dni roboczych (wg procedury Db) mialem otrzymac pieniazki. Po siedmiu dniach postanowilem zadzwonic do banku upewnic sie ze przelew zostal wykonany. Nic bardziej mylnego.Pani z oddzialu poinformowala mnie ze istnieje koniecznosc podpisania aneksu do umowy z powodu opoznienia dewelopera. Ok, tyle czekalem, poczekam jeszcze kilka dni.Czekalem na przygotowanie aneksu 10 dni.Pani tlumaczyla sie problemami z systemem i opieszaloscia kolegow z centrali.Kilka dni temu otrzymalem radosna nowine ze aneks juz jest i zaraz dostane go na maila.Dosta??em - podpisalem i szybko przekazalem kolegom ktorzy akurat jechali w kierunku banku.Nie mialem nawet czasu przeczytac wiec zrobilem ksero.Jakie bylo potem moje zdziwienie gdy przeczytalem ten aneks. Okazalo sie ze bank ma prawo przelac pieniazki do konca miesiaca, co wiecej: za przygotowanie aneksu musialem uiscic jeszcze w tym samym dniu oplate w kwocie 500 pln. Moja cierpliwosc sie konczyla.Wiem co pomyslicie: ze nie powinienem podpisac aneksu bez przeczytania.W sumie moglem jeszcze zawrocic kolegow ale co by mi to dalo? NIC.A teraz cos na deser: dzisiaj dostalem pismo z banku o nastepujacej tresci(w skrocie):"DO KONCA MIESIACA ZGODNIE Z UMOWA PROSZE PRZEDLOZYC DOWODY ZE INWESTYCJA ZOSTALA ZREALIZOWANA". W uproszczeniu: bank chce zebym udowodnil ze pieniazki z transzy, ktorej jeszcze nie otrzymalem, zostaly dobrze spozytkowane. Sa szanse ze dostane je w dniu w ktorym bede musial przedstawic dowody ze inwestycja zostala zrealizowana.Prawdopodobnie bede mial na remont klika godzin - musze zdazyc przed zamknieciem ;)Co teraz robie? Siedze na wynajmowanym nadal mieszkaniu i czekam na ??aske DB ale nie mam juz sil z nimi sie uzerac.Nadmienie jeszcze tylko ze te pieniadze sa mi niezbedne gdyz podpisalem umowy z dostawcami i wykonawcami. Istnieje duze prawdopodobienstwo ze z tych umow sie nie bede w stanie wywiazac. Jedyne co moge teraz robic to cierpliwie czekac az min─? 3 lata i ASAP przeniesc kredyt do innego banku - o ile dostane w koncu moja dlugo oczekiwana transze ;)Nigdy wiecej DB!!!!Pozdrawiam i zycze milego remontu ;)

agent 09.02.2012. 18:51

Czas oczekiwania na przyznanie kredytu tylko 3 miesi─?ce..raty nie s─? nawet zbli??one do obliczonych podczas rozmowy z konsultantem.Nie mo??na si─? absolutnie z nikim dogada─?.Mia?? by─? kredyt z "rodzin─? na swoim" ale niestety "analityk si─? pomyli??" i kretyd w konsekwencji podpisany jako normalny hipoteczny.??adne reklamacje, obietnice i aneksy kt??rych by??o milion nie pomog??y w niczym. Ludzie absolutnie niekompetentni. Pozdrawiam

<< Pierwszy < Poprzednia [1 / 5] Nast─Öpna > Ostatni >>

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


8 + 2 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: